ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Nidzicy – instalacja elektryczna i instalacja logiczna”Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Nidzicy – instalacja elektryczna i instalacja logiczna”

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Nidzicy – instalacja elektryczna i instalacja logiczna”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 274766.-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-09-04 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-09-04 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2009-08-11 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 11 sierpnia 2009r.

Nr postępowania: TI. 341-25/09


O G Ł O S Z E N I E
GMINA NIDZICA 
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/

NA ROBOTY BUDOWLANE :
„Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Nidzicy – instalacja elektryczna i instalacja logiczna”


CPV: 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne


Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Nidzicy- instalacja elektryczna i instalacja logiczna”.


Przedmiot zamówienia obejmuje:


1) Przebudowę WLZ i tablic rozdzielczych
2) Montaż gniazd 1- fazowych
3) Montaż zestawów zasilająco – logicznych
4) Montaż instalacji oświetlenia ogólnego
5) Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
6) Montaż instalacji podgrzewaczy wody i urządzeń klimatyzacyjnych (bez urządzeń)
7) Instalacja przewodów wyrównawczych
8) Roboty dodatkowe (przebijanie otworów, zaprawienie bruzd)


Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określają:


1) Projekt budowlano – wykonawczy (instalacje elektryczne i instalacje logiczne) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozwoleniem na budowę –Decyzja Nr 47/2009 z dnia 16 marca 2009 r. stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ;
2) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.


Termin wykonania zamówienia: do 18 grudnia 2009 roku.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/ lub odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 2) w godz. 7.30-15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na e-mail: m.arcyz@nidzica.pl Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.


Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:


1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;


W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( tj. dysponuje: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ),wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:


2. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, [w celu potwierdzenia powyższego należy załączyć dane ww. osób wraz z odpisem nadanych im uprawnień wykonawczych do kierowania i nadzoru nad robotami wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego/ , złożone przed upływem terminu składania ofert, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.


3. Wykaz co najmniej 2 wykonanych robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie instalacji elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł każda w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujący dokument opatrzony kolejnym numerem jako załącznik do oferty:


4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – wystawioną przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł.


Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.


Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155).


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.


Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia: 04 września 2009 roku do godz. 11:00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 września 2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.


Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%


Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).


W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane (5% ceny brutto podanej w ofercie).


Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11.08.2009 r. pod poz. 274766.-2009


BURMISTRZ NIDZICY


DARIUSZ SZYPULSKI

Wykonała:A.Romanik
Kierownik Wydz.TI:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-11 14:50:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-11 15:34:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Bieńkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-15 13:54:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony