ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w NapiwodzieDrukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Napiwodzie

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Napiwodzie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 339286-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-10-12 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-10-12 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2009-09-30 przez Halina Piotrkowska

Treść:Nidzica, dnia 30 września 2009r.
Nr postępowania: TI. 341-29/09
O G Ł O S Z E N I E
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
 

NA DOSTAWĘ :

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSPw Napiwodzie

CPV: 34.14.42.10-3

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z przeznaczeniem dla OSP w Napiwodzie.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia;
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;
c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wyrobów wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).
Miejscem dostawy jest Gmina Nidzica, Plac Wolności 1. Dostawa winna zostać zrealizowana w godzinach od 8;00 do 15:00 .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
Informacje dodatkowe:

Wymagany okres gwarancji – co najmniej na okres 24 miesięcy liczonej od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

Sprzęt winien być fabrycznie nowy, podwozie rok 2009, zabudowa i wyposażenie - rok produkcji 2009.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.1

Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2009 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/ lub odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30-15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na e-mail: um_przetargi@nidzica.pl Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu.
 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika, że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;

2. Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wyrobów wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.07.143.1002), sporządzone przed upływem terminu składania ofert .
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujący dokument opatrzony kolejnym numerem jako załącznik do oferty:

3. Wykaz co najmniej 2 wykonanych dostaw średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np.referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia: 12.10.2009 roku do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie dotyczy finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.
Projekt Nr WND-RPWM.06.02.02-28-029/09 pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP w Napiwodzie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30.09.2009 r. pod poz. 339286-2009
 

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-30 13:01:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-30 13:51:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Bieńkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-13 14:03:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony