ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Zadanie 1. Zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica oraz Zadanie 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zamiejskichDrukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Zadanie 1. Zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica oraz Zadanie 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zamiejskich

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Zadanie 1. Zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica oraz Zadanie 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zamiejskich

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 212645-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-11-30 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-11-30 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2009-11-18 przez Halina Piotrkowska

Treść:


Nidzica, 18 listopada 2009r.
Nr postępowania: TI. 341-31/09

O G Ł O S Z E N I E
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/

NA USŁUGI :

Zadanie 1. Zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica
Zadanie 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zamiejskich

CPV: 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń; 90620000-9 Usługi odśnieżania

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania :
Zadanie 1. Zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica
o długości 26,0 km, obejmujące pracę sprzętu i transportu oraz materiałów do zwalczania śliskości w następującym zakresie :
a) jezdnie i place :
1. Samochód do 10 Mg – 230 godz.
2. Samochód powyżej 10 Mg – 230 godz.
3. Ciągniki kołowe z jednym napędem – 130 godz.
4. Ciągniki kołowe z dwoma napędami – 240 godz.
5. Ładowarko-spycharki do 100 KM – 50 godz.
6. 20% mieszanka piasku z solą na drodze – 150 t
7. 10% mieszanka piasku z solą na drodze – 150 t
8. 4% mieszanka piasku z solą na drodze – 75 t
9. Piasek rozsypany na drodze – 14 t
10. Stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymania – 180 godz.
11. Utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – 15 szt.
12. Dyżur pogotowia zimowego – 15 szt.
b) chodniki :
1. Ciągniki kołowe z jednym napędem – 300 godz.
2. Ciągniki kołowe z dwoma napędami – 100 godz.
3. Ładowarko-spycharki do 100 KM – 50 godz.
4. 20% mieszanka piasku z solą na drodze – 50 t
5. 10% mieszanka piasku z solą na drodze – 50 t
6. 4% mieszanka piasku z solą na drodze – 25 t
7. Piasek rozsypany na drodze – 6 t
8. Stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymania – 70 godz.
9. Utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – 15 szt.
10. Dyżur pogotowia zimowego – 15 szt.


lub/i


Zadanie 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zamiejskich o długości 56,0 km, obejmujące pracę sprzętu i transportu oraz materiałów do zwalczania śliskości w następującym zakresie :

1) samochód do 10 Mg – 65 godz.
2) samochód powyżej 10 Mg – 50 godz.
3) ciągnik kołowy z dwoma napędami – 337 godz.
4) spycharka – 100 godz.
5) równiarka – 200 godz.
6) ładowarka o mocy powyżej 100 KM – 50 godz.
7) ładowarko-spycharka do 100 KM – 50 godz.
8) 20% mieszanka piasku z solą na drodze – 110 t
9) 10% mieszanka piasku z solą na drodze – 60 t
10) 4% mieszanka piasku z solą na drodze – 50 t
11) piasek rozsypany na drodze – 45 t
12) obsługa piaskarki – 55 godz.


Zakres i sposób wykonania zamówienia dla zadania nr 1 i nr 2 określają:

 Standardy zimowego utrzymania dróg stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ;

Projekty umów wraz z załącznikami (odrębne dla danej części zamówienia) stanowiące załączniki nr 2 do SIWZ (dla zadania nr 1) oraz nr 3 do SIWZ (dla zadania nr 2)

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych osobno dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2 wymienionych w przedmiocie zamówienia.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.


Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 roku.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/ lub odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na mail: um_przetargi@nidzica.pl Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:

2. Wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł (dla zadania nr 1) , wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (dla zadania nr 2) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia: 30 listopada 2009 roku do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1/ dla zadania nr 1: Cena – 100%
2/ dla zadania nr 2: Cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18.11.2009 r. pod poz. 212645-2009


BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI


Wyk.A.Romanik
Kierownik Wydz.TI-H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-18 10:28:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-18 11:16:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Bieńkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-09 13:27:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony