ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Utrzymanie cmentarzy w Gminie NidzicaDrukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Utrzymanie cmentarzy w Gminie Nidzica

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Utrzymanie cmentarzy w Gminie Nidzica

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 414832-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-12-14 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-12-14 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2009-12-02 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica,02 grudnia 2007r.
Nr postępowania: TI. 341-34/09

O G Ł O S Z E N I E
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/

NA USŁUGI:
„Utrzymanie cmentarzy w Gminie Nidzica”

CPV:
98.37.11.11-5 – usługi utrzymania cmentarzy

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie cmentarzy o łącznej powierzchni 94.601m2 na obiektach:
  •  Zarządzanie, administracji i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy o powierzchni 79.655m2 ,
  • Utrzymanie cmentarza zamkniętego przy ul. Limanowskiego w Nidzicy o powierzchni 5.200m2 ,
  • Utrzymanie cmentarzy z okresu I wojny światowej: przy ul. Sienkiewicza i Limanowskiego w Nidzicy, w Orłowie i K/Kanigowa o powierzchni 9.746m2

 w zakresie jak niżej :

1. Cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy
1.1. Wykonywanie czynności ciążących na zarządcy – administratorze cmentarza określonych w :
1/ ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zmianami),
2/ rozporządzeniu ministrów gospodarki terenowej i ochrony środowiska oraz zdrowia i opieki społecznej z dnia 20 października 1972r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 ze zmianami),
3/ rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz.1013 ze zmianami),
4/ regulaminie korzystania z cmentarza komunalnego ,w zakresie pochówków, prowadzenia dokumentacji oraz gospodarowania powierzchnią grzebalną (zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania terenu cmentarza).
1.2. Składanie Zamawiającemu sprawozdania z zasobów wolnej powierzchni grzebalnej w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca po zakończeniu półrocza.
1.3. Pobieranie i odprowadzanie opłat:
1/ pobieranie opłat określonych w uchwale Nr XXXV/381/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy oraz cennika za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy,
2/ odprowadzanie z upływem każdego miesiąca pobranych opłat, o których mowa w pkt. 1 na wskazane przez Zamawiającego konto Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz przedkładanie sprawozdania z wysokości i tytułu pobranych opłat w terminie do dnia 15- go następnego miesiąca.
1.4. Bieżące letnie i zimowe utrzymanie w czystości i porządku terenu cmentarzy oraz terenu przyległego do cmentarza od strony ul. Tatarskiej przy parkingu w sposób określony w:
1/ ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.Nr 236, poz.2008 ze zmianami),
2/ ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zmianami),
3/ uchwale Nr LII/534/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Nidzica,(np. opróżnianie śmietników, wywóz wszelkich nieczystości, wygrabianie liści i innych zanieczyszczeń, zbieranie papierków i innych zanieczyszczeń, odchwaszczanie alejek itp.)
1.5. Stałe bieżące utrzymanie istniejących na cmentarzu urządzeń :
1/ obsługa, konserwacja, drobne naprawy sieci wodociągowej wraz z usuwaniem awarii,
2/ konserwacja oraz drobne naprawy ogrodzenia,
3/ wszelkie inne roboty wynikające z tego tytułu.
1.6. Bieżące utrzymanie terenu cmentarza jako terenu zieleni o założeniu parkowym w szczególności trawników, kwietników, krzewów i drzew w estetycznym stanie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i obowiązującymi przepisami w tym zakresie (np. koszenie i zgrabianie trawy, dosiewanie nasion traw, pielęgnacja drzew i krzewów – usuwanie suchych gałęzi i konarów oraz zagrażających , usuwanie
wywrotów itp.) .
1.7. Pokrywanie wszelkich wydatków związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia z otrzymywanej od Zamawiającego comiesięcznej należności.
1.8. Wykonywanie innych prac nie wymienionych w ust.1 pkt. od 1.1. do 1.7. , a wynikających z zakresu zarządzania, administracji i utrzymania cmentarza komunalnego.

2. Cmentarz zamknięty przy ul. Limanowskiego w Nidzicy
2.1.
Koszenie i zgrabianie trawy, wygrabianie liści i innych zanieczyszczeń, zbieranie różnych zanieczyszczeń, usuwanie samorośli, usuwanie suchych konarów drzew oraz wywrotów, wywóz wszelkich nieczystości.

3. Cmentarze z okresu I wojny światowej
3.1.
Utrzymanie trawników, drzew i krzewów w estetycznym stanie zgodnie ze sztuką ogrodniczą i obowiązującymi przepisami w tym zakresie (np. koszenie i zgrabianie trawy, dosiewanie nasion traw, pielęgnacja drzew i krzewów (usuwanie suchych, zagrażających konarów i gałęzi), usuwanie wywrotów itp.
3.2. Utrzymanie kwater z bylinami (np. pielenie, nawożenie, podlewanie wg potrzeb, uzupełnianie i nasadzanie młodych bylin oraz krzewów ozdobnych, zabezpieczanie bylin na zimę wg potrzeb.
3.3. Gracowanie przejść i zamiatanie chodników.
3.4. Dokonywanie drobnych napraw płyt nagrobnych, pomników, chodników itp..
3.5. Przygotowanie cmentarzy do odbywających się w ciągu roku uroczystości (dekorowanie, zakup zniczy).

Zakres i sposób wykonania zamówienia określa:
  • Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną a e-mail: um_przetargi@nidzica.pl Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o odpadach lub umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta z Przedsiębiorstwem-Firmą prowadzącą działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz zezwolenie tej że Firmy na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wystawione przed upływem terminu składania ofert;

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (wykonawca winien dysponować: a/ kierownikiem robót posiadającym wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku ogrodnictwo lub urządzanie i organizacja terenów zielonych; b/ osobą posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg cmentarnych, która zostanie upoważniona do dokonywania wpisów w księgach cmentarnych zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013 ze zm.), wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:

3. Wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
wystawione przed upływem terminu składania ofert, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej technicznej, wystawiona przed upływem terminu składania ofert;
5. Referencje potwierdzające 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg cmentarnych;wystawione przed upływem terminu składania ofert;
6. Wykaz co najmniej 1 wykonanej usługi polegającej na zarządzaniu, administracji i utrzymaniu cmentarzy o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujący dokument opatrzony kolejnym numerem jako załącznik do oferty:

7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100.000 PLN – wystawioną przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006r. Nr 87, poz. 605).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres:Urząd Miejski Plac Wolności 1 13-100 Nidzica do dnia:14 grudnia 2009 roku do godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2009 roku o godz. 11:15
w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp.  Kryterium  Znaczenie w %
1.      Cena              100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 02 grudnia 2009 r. , pod poz. 414832-2009

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
 

Wyk.A.Romanik
Kierownik Wydz.TI-H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-02 12:18:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-02 13:05:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Bieńkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-15 11:25:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony