ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Bieżące oczyszczanie miasta NidzicaDrukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Bieżące oczyszczanie miasta Nidzica

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Bieżące oczyszczanie miasta Nidzica

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 235349-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-12-17 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-12-17 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2009-12-08 przez Halina Piotrkowska

Treść:


Nidzica,08 grudnia 2009 r.

Nr postępowania: TI. 341-36/09


O G Ł O S Z E N I E
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/


NA USŁUGI:

Bieżące oczyszczanie miasta Nidzica”

CPV:
90.61.00.00-6 – usługi sprzątania ulic i zamiatania ulic

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące oczyszczanie miasta Nidzica tj.
1. Bieżące oczyszczanie ulic
1.1
.Bieżące stałe utrzymanie czystości pasów drogowych ( w tym: jezdni, parkingów, chodników, pasów zieleni) o powierzchni 123 777 m2 zgodnie z załącznikiem nr 1 umowy . Cena miesięczna 1 m2 powierzchni oczyszczania przy stałym utrzymaniu czystości obejmuje:
a/ zamiatanie ulic i chodników (oczyszczanie z błota, piasku, śmieci, chwastów, liści oraz innych zanieczyszczeń),
b/ zbieranie zmiotek z zamiecionej powierzchni,
c/ zbieranie zmiotek złożonych na jezdni lub poboczu, pozostawionych przez właścicieli nieruchomości w wyniku wykonanych prac porządkowych na jezdni, chodnikach i pasach zieleni, stanowiących mienie gminny przy ulicach gminnych , których powierzchni nie uwzględniono w niniejszym przedmiocie zamówienia ,
d/wycinanie – unieszkodliwianie trawy i chwastów ze zleconej do oczyszczania powierzchni według potrzeb,
e/ oczyszczanie z odrostów pni drzewostanu rosnącego w ciągach ulic zleconych do oczyszczania,
f/ bieżące zbieranie zanieczyszczeń w pasie zieleni wraz z wykaszaniem traw i chwastów nie mniej niż sześć razy w roku wraz z uzupełnianiem trawy w miarę potrzeb na niewielkich fragmentach,
g/ wywóz zebranych nieczystości na wysypisko komunalne,
h/ usuwanie – zabezpieczenie padłych zwierząt z ulic i dróg gminnych oraz terenów gminnych do czasu odbioru ich przez Punkt Zbiorczy Padliny Uniszki Zawadzkie Zdzisław Kacprzak tel.0-23 655-23-01, kom. 504 451 362,
i/ flagowanie ulic z okazji świąt państwowych i innych (w razie potrzeb), przy czym zakup i bieżące uzupełnianie oflagowania będzie na koszt Zamawiającego.
j/ Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego lub odpowiednie służby o stwierdzonych zagrożeniach niebezpiecznej wyrwy w jezdni lub chodniku, zerwania przewodów linii energetycznej, wiatrołomów itp. oraz podejmowania doraźnych działań w celu zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami.

2. Opróżnianie koszy ulicznych

1.2. Bieżące opróżnianie stałych i przenośnych koszy ulicznych ustawionych w ulicach gminnych w ilości 81 szt , zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Cena miesięczna ryczałtowa opróżniania 1 szt kosza ulicznego obejmuje :
a/ bieżące opróżnianie koszy z nieczystości wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu, a w okresie: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień - codziennie.
b/ wywóz zebranych nieczystości na wysypisko komunalne,
c/ mycie i dezynfekcja koszy ulicznych przeprowadzana dwa razy w ciągu roku kalendarzowego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,
d/ remont i konserwacja koszy polegające na bieżących naprawach, oznakowanie oraz uzupełnianie zniszczonych lub skradzionych wkładów do koszy, ustawianie i znakowanie nowych koszy ulicznych dostarczonych przez Zamawiającego,
e/ sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonymi koszami ulicznymi .

1.3. Bieżące stałe utrzymanie czystości słupów i tablic ogłoszeniowych w ilości 15 szt zlokalizowanych na terenie miasta oraz utrzymanie czystości terenu wokół nich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do umowy . Cena miesięczna ryczałtowa utrzymania 1 szt słupa i tablicy oraz terenu wokół niego obejmuje :
a/ oczyszczanie słupa i tablic z uszkodzonych i naderwanych ogłoszeń – plakatów ,
b/ oczyszczanie słupa i tablic ze wszystkich ogłoszeń – plakatów do jego naturalnej powierzchni w miarę potrzeb ,
c/ oczyszczanie terenu wokół słupów i tablic ogłoszeniowych,
d/ wywóz zebranych nieczystości na wysypisko komunalne .

1.4. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych w ust.1. ust.2 i ust.3 a wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (Dz.U.z 2005r. Nr 236, poz.2008 ze zmianami), przy czym:

1) uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właścicieli nieruchomości, a za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
2) utrzymanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi;
- ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wprowadzona ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085ze zmianami) ;
- uchwały Nr LII/534/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Nidzica .

Zakres i sposób wykonania zamówienia określa:

  • Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.


Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną a e-mail: um_przetargi@nidzica.pl Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o odpadach lub umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta z Przedsiębiorstwem-Firmą prowadzącą działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz zezwolenie tej że Firmy na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wystawione przed upływem terminu składania ofert;

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, , wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:

3. Wykaz co najmniej 1 wykonanej tożsamej usługi o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wykaz posiadanego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia (posiadać zamiatarkę mechaniczną uliczną), wraz z załączeniem kserokopii dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania tym sprzętem, sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujący dokument opatrzony kolejnym numerem jako załącznik do oferty:

5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100.000 PLN – wystawioną przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006r. Nr 87, poz. 605).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres:
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

do dnia: 17 grudnia 2009 roku do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp.          Kryterium         Znaczenie w %
1.                Cena                   100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 08.12.2009 r. , pod poz. 235349-2009

 

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI


Wyk.A.Romanik
Kierownik Wydz.TI-H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-08 12:23:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-08 13:54:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-30 10:59:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony