ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Budowa kompleksu sportowego – Skatepark przy ul. Mickiewicza”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Budowa kompleksu sportowego – Skatepark przy ul. Mickiewicza”

Szczegóły informacji

„Budowa kompleksu sportowego – Skatepark przy ul. Mickiewicza”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: TRYB PODSTAWOWY WARIANT I.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nr UZP: 2021/BZP 00083120/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-06-30 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-01 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy, pok. nr 5

Ogłoszono dnia: 2021-06-15 przez Anna Romanik

Treść:

 
 
 
Nazwa nadana zamówieniu:
„Budowa kompleksu sportowego – Skatepark przy ul. Mickiewicza”
 
Znak postępowania: TI.271.8.2021
 
 
 
 
Nidzica, dnia 15.06.2021r.
 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
 
 1. Zamawiający: Gmina Nidzica
 
Zarządzeniem Nr 928/2021 z dnia 13.04.2021 r. Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Nidzica: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Polna 8,13-100 Nidzica.
 
 1. Adres Zamawiającego: Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
Województwo warmińsko-mazurskie, powiat nidzicki
NIP: 984-106-15-72, REGON: 510743640
 
 1. Dane kontaktowe:
 1. Tel. (0-89) 625 07 10, fax: (0-89) 625 07 11
 2. Adres poczty elektronicznej: um@nidzica.pl
 3. Skrytka e-PUAP Zamawiającego:
URZĄD MIEJSKI (13-100 NIDZICA, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) /46t97laxgl/SkrytkaESP
 
 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
     oraz  https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
    
 1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
     oraz
     https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
 
 1. Miejsce publikacji ogłoszenia i identyfikator postępowania:
    
Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.nidzica.pl
   
 Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl
 Nr ogłoszenia 2021/BZP 00083120/01 z dnia 15.06.2021r.
   
Urząd Zamówień Publicznych, mini portal: https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania (Miniportal): https://miniportal.uzp.gov.pl
Po publikacji formularza postępowania w systemie Miniportal wygenerowany ID postępowania (identyfikator)  będzie dostępny w załączniku nr 19 do SWZ.
 
W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z Miniportalu.
W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez Miniportal, wprowadzi błędny identyfikator, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości na jej odszyfrowanie.
 
 1. Znak postępowania nadany przez Zamawiającego: TI.271.8.2021
 
 1. Godziny pracy: w poniedziałek od 08:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 07:30 do 15:30.
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI. INNE INFORMACJE.
 
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
 
 1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 
 1. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
 
 1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
 1. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
 
 1. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
 
 
 1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
 
 1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują wszystkich pracowników fizycznych realizujących przedmiot umowy, za wyjątkiem operatorów maszyn i urządzeń, którzy świadczą usługi na podstawie odrębnych umów jako podwykonawcy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy również kierownika budowy, który wykonuje czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
 
 1. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
 
 1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
 1.  Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na jednorodny charakter robót budowlanych. Podział zamówienia na części wymagałby skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia orz egzekwowaniu praw wynikających z udzielonej gwarancji. Zamówienie stanowi spójną technicznie i technologicznie całość, objęte jest jedną dokumentacją projektową.
 
 1.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Przewiduje się w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 49,96% wartości zamówienia podstawowego.  Zamówienie obejmuje kontynuację budowy skateparku zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym i zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 29.01.2021r.
Na etapie składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonawcy nie wyceniają robót objętych zamówieniem przewidywanym.
 
 
 
 
 1.  Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  Zamawiający zaleca, aby wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWOiR na zadanie. O dokonaniu wizji lokalnej decyduje wykonawca, który ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
 
 1.  Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
 1.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
 1.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 
 1.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych na zadanie: „Budowa kompleksu sportowego – Skatepark przy ul. Mickiewicza”.
 
 1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają kolejno: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Zakres robót objęty przedmiotowym postępowaniem określa rys. nr 13 do SWZ.
Natomiast zakres robót wyłączony z postępowania określa rys. nr 14 do SWZ.
 
 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
 
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny kod CPV:
45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Dodatkowe kody CPV:  
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45233140-2  Roboty drogowe
45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
 
5. Rozwiązania równoważne
 1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
 
5.2. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
 
 1. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
 
5.4. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego.
 
 1. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 PZP
 
 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
 
 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 
 1. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
 1. Termin wykonania zamówienia wynosi: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 
 1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
 
 1.  INFORMACJA O WARUNKCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale VII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
 
 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 
 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 
 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane  o wartości  200 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie żelbetowego skateparku przy użyciu prefabrykowanych elementów skateingowych wykonanych z betonu.
 
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i zawierać szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
 
 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
 
 1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się wymogi określone w działach XVII ust. 5 i XVIII ust. 7 pkt 8 SWZ.
 
 1. Udostępnienie zasobów
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 Pzp.
 
 1. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
 
 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
 
 1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
 
 1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, ze stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności (art. 118 ust 4 ustawy Pzp):
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 
 1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 
 1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 
 1.        PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
 
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 • w art. 108 ust. 1 Pzp:
  1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
   2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
   3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
   4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
   5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
   6. pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
   7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
   8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp:
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 • w art. 109 ust. 1 pkt. 7 Pzp:
 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
 
 1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
 
 1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 2. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 3. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 4. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 2. zreorganizował personel,
 3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
 
 1. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
 
 1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 1. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ORAZ INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
 
 1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
  1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie  należy złożyć zgodnie z wzorem nr 2 do SWZ.
  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1. składają odrębnie:
 1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca.
  1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisane:
 1. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru);
 2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób wykonawcy – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ;
 3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  1. pełnomocnictwo z treści, którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  2. oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni  
inne dokumenty:
 1. podpisany kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót (zał. 17 do SWZ).
 
 
 1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 i 2 należy składać w formie elektronicznej poprzez opatrzenie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (wydawanym  przez dostawców usług zaufania, których lista dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji pod adresem: https://www.nccert.pl/) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).
 
 
 1. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.
 
 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących  podmiotowych środków dowodowych:
 
- w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
 
- w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia z  postępowania:
 
 1. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, załączonym  do oferty, według załączonego wzoru - załącznik nr 7 do SWZ;
 
 1. oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według załączonego wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ;
 
 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 
 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 4), zastępuje się go w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
 
 1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (załącznik nr 2 do SWZ);
 
 1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
 
 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
 
 1. Żądanie złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń i dokumentów).
 
3.1. Jeżeli wykonawca nie złożył  oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przestanki unieważnienia postępowania.
 
3.2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 3.1., aktualne na dzień ich złożenia.
 
3.3. Zamawiający może żądać  od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i innych dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., składanych w postępowaniu.
 
3.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych środków dowodowych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
 
 1. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA  KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
 
 
1. Informacje ogólne
 
 1. Komunikacja w postępowaniu o  udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1 ustawy Pzp).
 
 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
• Miniportalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
• ePUAPu, który dostępny jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
poczty elektronicznej: um@nidzica.pl (z wyłączeniem składania ofert)
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma, dokumentu lub wiadomości.
 
1.3. Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane poniżej:
1.3.1. w zakresie proceduralnym: Anna Romanik – inspektor ds. zamówień publicznych,
    tel. (0-89) 625 07 51;
1.3.2. w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia: Halina Piotrkowska – kierownik wydz. TI,    tel. (0-89) 625 07 59;
 
1.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”.
 
1.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej tj. w regulaminie ePUAP.
 
1.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
"formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
 
1.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
 
1.8. Identyfikator postępowania wskazano w załączniku nr 19 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Miniportalu klikając wcześniej opcję "dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
 
1.9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx., .xls., .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
 
1.10.  Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
1.11.  Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.9.
 
1.12.  Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1.11, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.9 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej.
 
1.13.  W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
 
1.14.  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
 
1.15.  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 
1.16.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 1.15, dokonuje w przypadku:
1)  podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2)  przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3)  innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 
1.17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 1.15, może dokonać również notariusz.
 
1.18.  Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
 
1.19.     Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 
1.20.     W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 
1.21.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 1.20, dokonuje w przypadku:
1)  podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2)  przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3)  pełnomocnictwa - mocodawca.
 
1.22.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 1.20, może dokonać również notariusz.
 
1.23.  W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 
1.24.  Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1)  są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2)  umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3)  umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4)  zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
 
 
2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
 
2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności  składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez Miniportal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
 
2.2. Komunikacja może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej email: um@nidzica.pl
 
2.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
 
2.4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (art. 61 ust. 2 Pzp).
 1. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ, ZMIANY TREŚCI SWZ 
 
 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje zapytania do zamawiającego na adres e-mail: um@nidzica.pl lub na skrzynkę ePUAP lub przy użyciu Miniportalu.
 
 1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 284 ust. 2 ustawy Pzp).
 
 1. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert (art. 284 ust. 3 ustawy Pzp).
 
 1. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert (art. 284 ust. 4 ustawy Pzp).
 
 1. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ (art. 284 ust. 5 ustawy Pzp).
 
 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 
 1. Zamawiający nie przewiduje zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ (art. 285 ustawy Pzp).
 
 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ (art. 286 ust. 1 ustawy Pzp).
 
 1. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 286 ust. 3 ustawy Pzp).
 
 1. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ (art. 286 ust. 5 ustawy Pzp).
 
 1. Informację o przedłużonym terminie składania ofert i inne zmiany treści SWZ prowadzące do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia (art. 286 ust. 6 i 9 ustawy Pzp).
 
 1. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania (art. 286 ust. 7 ustawy Pzp).
 
 1.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ
 
 
 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na Miniportalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na Miniportalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty /wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
 
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 
 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 
 1. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w "Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
 1. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
 
 1. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę wraz z załącznikami.
 
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
 

  Załączniki

  Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający informację:
  Podmiot udostępniający informację:
  Urząd Miejski w Nidzicy
  Osoba, która wytworzyła informację:
  Osoba, która wytworzyla informację:
  Data wytworzenia informacji:
  Data wytworzenia informacji:
  2021-06-15
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Anna Romanik
  Data wprowadzenia do BIP
  Data wprowadzenia do BIP
  2021-06-15 13:26:47
  Wprowadził informację do BIP:
  Wprowadził informację do BIP:
  Paulina Maksym
  Data udostępnienia informacji:
  Data udostępnienia informacji:
  2021-06-15 14:05:15
  Osoba, która zmieniła informację:
  Osoba, która zmieniła informację:
  Magdalena Rostkowska
  Data ostatniej zmiany:
  Data ostatniej zmiany:
  2021-07-07 09:40:28
  Artykuł był wyświetlony:
  Artykuł był wyświetlony:
  792 raz(y)
  Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
  « powrót do poprzedniej strony