ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnychDrukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: TRYB PODSTAWOWY WARIANT I.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: BZP 00092578/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-08 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-09 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2021-06-24 przez Anna Romanik

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nidzica
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1
1.5.2.) Miejscowość: Nidzica
1.5.3.) Kod pocztowy: 13-100
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 0896250710
1.5.8.) Numer faksu: 0896250711
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@nidzica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.nidzica.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3b3b11f-d4b7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092578/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24 09:53
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000578/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.10 Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz
https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Sposób komunikacji określono w
dziale IX SWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
1/ Miniportalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl;
2/ ePUAPu, który dostępny jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal;
3/ poczty elektronicznej: um@nidzica.pl (z wyłączeniem składania ofert).
Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.nidzica.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej tj. w regulaminie
ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
"formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "formularz do komunikacji" wynosi 150
MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5.Identyfikator postępowania wskazano w dziale I SWZ. Dane postępowania można wyszukać również
na Liście wszystkich postępowań w Miniportalu klikając wcześniej opcję "dla Wykonawców" lub ze
strony głównej z zakładki „Postępowania”.
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx., .xls., .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,
zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Burmistrz Nidzicy.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą
elektroniczną na adres iod_gmina_nidzica@nidzica.pl,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Zakup i montaż
32 sztuk zintegrowanych lamp solarnych”, oznaczenie sprawy: TI.271.9.2021,
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1
lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również
obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z
art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia
2016/679).
3. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia
2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia
2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu,
wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa
w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale XX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też
informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia
wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TI.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 164331,08 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż zintegrowanych lamp solarnych w
miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica. Zamówienie polega na zakupie i
montażu łącznie 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych, zasilanych energia słoneczną.
Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy
Nidzica (zadanie nr 1) oraz ze środków przeznaczonych na ten cel w poszczególnych
funduszach sołeckich (zadanie nr 2).
1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 2
zadania:
- Zadanie nr 1: Zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica,
- Zadanie nr 2: Zakup i montaż 22 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica w ramach
funduszu sołeckiego.
Każdy z wykonawców może złożyć oferty na obydwa zadania wymienione w przedmiocie
zamówienia lub dowolnie wybrane zadania nr 1 lub nr 2.
1.3. Oczekiwane parametry lamp dla zadania nr 1 i zadania nr 2:
 oprawa LED o mocy min. 30 W,
 panel (kierunkowy) monokrystaliczny o mocy min. 80 W,
 strumień świetlny min. 4800 lm,
 żywotność źródła światła min. 50000 h,
 IP min. 65,
 akumulator litowo–jonowy w szczelnej mrozoodpornej i wodoodpornej obudowie,
 czas pracy lampy min. 12 godz./dobę w warunkach jesienno-zimowych,
 czas autonomii min. 4 dni,
 słup aluminiowy/stalowy ocynkowany o wysokości przystosowanej do zamontowania
wysięgnika jednoramiennego i oprawy solarnej, zaprojektowany dla I strefy wiatrowej i montażu
lamp na wys. min.5 m,
 fundament betonowy prefabrykowany, o głębokości dostosowanej do słupa lampy solarnej.
1.4. Oferowane produkty muszą spełniać wszelkie normy techniczne dopuszczające produkt do
obrotu i użytkowania na terenie Polski, co winno zostać potwierdzone deklaracjami zgodności
UE i deklaracjami właściwości użytkowych.
1.5. Szczegółowe zestawienie ilości lamp dla poszczególnych zadań wymienionych w
przedmiocie zamówienia przedstawia załącznik nr 11 do SWZ.
1.6. Zakres i sposób wykonania zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9
do SWZ.
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych
na terenie Gminy Nidzica.
Zadanie obejmuje zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica do
miejscowości: Waszulki, Olszewo, Piątki, Litwinki, Rozdroże, Łysakowo, Napiwoda, Żelazno.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w ust. 1 (Opis przedmiotu zamówienia dla
zadania nr 1 i zadania nr 2).
4.2.5.) Wartość części: 49539,40 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie: cena i okres gwarancji oddzielnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączna liczbę pkt w
poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + gwarancja). Oferta z najwyższą liczbą punktów jest
ofertą najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oddzielnie
dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż zintegrowanych lamp solarnych w
miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica. Zamówienie polega na zakupie i
montażu łącznie 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych, zasilanych energia słoneczną.
Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy
Nidzica (zadanie nr 1) oraz ze środków przeznaczonych na ten cel w poszczególnych
funduszach sołeckich (zadanie nr 2).
1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 2
zadania:
- Zadanie nr 1: Zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica,
- Zadanie nr 2: Zakup i montaż 22 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica w ramach
funduszu sołeckiego.
Każdy z wykonawców może złożyć oferty na obydwa zadania wymienione w przedmiocie zamówienia lub dowolnie wybrane zadania nr 1 lub nr 2.
1.3. Oczekiwane parametry lamp dla zadania nr 1 i zadania nr 2:
 oprawa LED o mocy min. 30 W,
 panel (kierunkowy) monokrystaliczny o mocy min. 80 W,
 strumień świetlny min. 4800 lm,
 żywotność źródła światła min. 50000 h,
 IP min. 65,
 akumulator litowo–jonowy w szczelnej mrozoodpornej i wodoodpornej obudowie,
 czas pracy lampy min. 12 godz./dobę w warunkach jesienno-zimowych,
 czas autonomii min. 4 dni,
 słup aluminiowy/stalowy ocynkowany o wysokości przystosowanej do zamontowania
wysięgnika jednoramiennego i oprawy solarnej, zaprojektowany dla I strefy wiatrowej i montażu
lamp na wys. min.5 m,
 fundament betonowy prefabrykowany, o głębokości dostosowanej do słupa lampy solarnej.
1.4. Oferowane produkty muszą spełniać wszelkie normy techniczne dopuszczające produkt do
obrotu i użytkowania na terenie Polski, co winno zostać potwierdzone deklaracjami zgodności
UE i deklaracjami właściwości użytkowych.
1.5. Szczegółowe zestawienie ilości lamp dla poszczególnych zadań wymienionych w
przedmiocie zamówienia przedstawia załącznik nr 11 do SWZ.
1.6. Zakres i sposób wykonania zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9
do SWZ.
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: Zakup i montaż 22 szt. lamp solarnych
na terenie Gminy Nidzica w ramach funduszu sołeckiego.
Zadanie obejmuje zakup i montaż 22 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica do
miejscowości: Frąknowo, Mogiłowo, Likusy, Litwinki, Łyna, Koniuszyn, Napiwoda, Olszewo,
Orłowo, Piątki, Radomin, Rączki, Wikno, Wólka Orłowska, Załuski. W skład zadania nr 2
wchodzą poszczególne zadania określone w funduszu sołeckim dla poszczególnych sołectw tj.:
 Sołectwo Frąknowo: Zakup i montaż lamp solarnych – 2 szt.
 Sołectwo Likusy: Zakup i montaż lampy solarnej – 1 szt.
 Sołectwo Litwinki: Zakup i montaż lamp solarnych – 3 szt.
 Sołectwo Łyna: Zakup i montaż lampy solarnej – 1 szt.
 Sołectwo Napiwoda: Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych – 4 szt.
 Sołectwo Olszewo: Zakup i montaż lamp solarnych – 2 szt.
 Sołectwo Orłowo: Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orłowo działki 342/1 – 1 szt.
 Sołectwo Piątki: Zakup i montaż lampy solarnej – 1 szt.
 Sołectwo Radomin: Zakup i montaż lampy solarnej – 1 szt.
 Sołectwo Rączki: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych – 2 szt.
 Sołectwo Wikno: Zakup i montaż 2 lamp solarnych – 2 szt.
 Sołectwo Wólka Orłowska: Zakup i montaż lampy solarnej – 1 szt.
 Sołectwo Załuski: Zakup latarni fotowoltaicznej – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w ust. 1 (Opis przedmiotu zamówienia dla
zadania nr 1 i zadania nr 2).
4.2.5.) Wartość części: 114791,68 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie: cena i okres gwarancji oddzielnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączna liczbę pkt w
poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + gwarancja). Oferta z najwyższą liczbą punktów jest
ofertą najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oddzielnie
dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w dziale VII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu (dla zadania nr 1 i zadania nr 2), dotyczących:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca wykaże, że:
2.4.1. nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 2 zadania
o wartości
50 000,00 zł brutto każde polegające na dostawie i montażu zintegrowanych lamp solarnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
- w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw
wykluczenia z postępowania załączonym do oferty, według załączonego wzoru - załącznik nr 8 do
SWZ;
2) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej, według załączonego wzoru – załącznik nr 9 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), zastępuje się go w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp
dane umożliwiające dostęp do tych środków (załącznik nr 2 do SWZ);
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6
do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi
załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności
UE i deklaracji właściwości użytkowych produktów celem potwierdzenia, że oferowane produkty
spełniają wszelkie normy techniczne dopuszczające produkty do obrotu i użytkowania na terenie
Polski.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
1.1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy
złożyć zgodnie z wzorem nr 2 do SWZ.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1. składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca.
1.3. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisane:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
(KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru);
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach
podmiotu udostępniającego zasób wykonawcy – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr
5 do SWZ;
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) pełnomocnictwo z treści, którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.
4) inne dokumenty – przedmiotowe środki dowodowe:
a) deklaracje zgodności UE i deklaracje właściwości użytkowych produktów celem
potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wszelkie normy techniczne dopuszczające
produkty do obrotu i użytkowania na terenie Polski (zgodnie z postanowieniami SWZ dział II ust.
18 pkt 18.1).
1.4. Oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 i ust. 2 należy składać w formie elektronicznej
poprzez opatrzenie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (wydawanym przez dostawców
usług zaufania, których lista dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji pod
adresem: https://www.nccert.pl/) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/edowod/
podpis-osobisty).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty i zawierać szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia stosuje się wymogi określone w działach XVII ust. 5 i XVIII ust. 7 pkt 8
SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym w § 8 wzoru umowy,
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem
nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-08 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za
pośrednictwem „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na Miniportalu: 1) Skrytka e-PUAP Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI (13-100
NIDZICA, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) /46t97laxgl/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-06
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Romanik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-24 13:12:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-24 13:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-17 11:24:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony