ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnychDrukuj informację Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych

Szczegóły informacji

Remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 7978-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-02-02 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-02-02 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2010-01-11 przez Halina Piotrkowska

Treść:

 

Nidzica, dnia 11 stycznia 2010r.
Nr postępowania: TI. 341-1/10
 
O G Ł O S Z E N I E
 
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
ogłasza przetarg nieograniczony
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
                                                                                                                                        
na roboty budowlane :
„Remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych”
 
CPV:  45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
 
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych, obejmujący :
1) remont cząstkowy dróg gminnych zamiejskich w następującym zakresie i wariantach :
    a) mieszanką mineralno-asfaltową - średnia głębokość wyboju 5 cm – 100,0 m2,
    b) powierzchniowe utrwalenie przy pomocy grysów – rakowiny z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej – 100,0 m2,
    c) powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów – wyboje o głębokości 1,5 cm z   zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca – 200,0 m2,
    d) powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów – za dalsze 0,5 cm do 5 cm głębokości wyboju z   zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca – 200,0 m2,
    e) przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-   piaskowej – 10,0 m,
    f) przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 10,0 m,
    g) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 10,0 m2,
    h) remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 10,0 m2,
    i) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 3,0 szt.
2) remont cząstkowy ulic i placów gminnych w mieście Nidzica w następującym zakresie i   wariantach :
   a) mieszanką mineralno-asfaltową - średnia głębokość wyboju 5 cm – 400,0 m2,
   b) powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów – wyboje o głębokości 1,5 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca – 150,0 m2,
c) powierzchniowe utrwalenie – za dalsze 0,5 cm do 5 cm głębokości wyboju przy pomocy grysów z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca – 150,0 m2,
   d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa –   grubość po zagęszczeniu 4 cm – 200,0 m2,
    e) remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - rakowiny z   zastosowaniem skrapiarki przewoźnej – 100,0 m2,
    f) remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 30,0 m2,
    g) remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin – 30,0 m2,
    h) remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 30,0 m2,
    i) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 30,0 m2,
    j) przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej – 10,0 m,
    k) przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 10,0 m,
    l) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 5,0 szt.,
    ł) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 5,0 szt.,
    m) roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – 50, m2,
    n) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 30,0 m2. 
Zakres i sposób wykonania zamówienia określają:
  • Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
  • Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r. ., w tym po okresie zimy na drogach gminnych zamiejskich oraz ulicach i placach gminnych w mieście Nidzica, wskazanych przez zamawiającego, do dnia 31 maja 2010 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego  http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/lubodebrać osobiście w Urzędzie  Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na mail: um_przetargi@nidzica.pl   Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie. 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą:
 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4) sytuację ekonomiczną i finansową
i złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału
w postępowaniu
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia i złożą wraz z ofertą stosowne oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
1.     Wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na wykonaniu remontów cząstkowych dróg o łącznej wartości nie mniejszej niż 80.000 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione do spełnienia warunku zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, opinie, protokoły odbioru, itp.), sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ 
W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
2.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ przed upływem terminu składania ofert.
3.     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. IV SIWZ nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń według formuły "Spełnia-Niespełnia" .Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia żądanych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 
Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 (dot. wykazu robót)  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 (dot. wykazu robót) ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt 4. 
W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenia zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli wykonawca odpowiednio wykaże, że nie później jak w dniu upływu terminu składania ofert, nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca jest także zobowiązany wykazać, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Wykonawca także wykaże, że sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 2 i 3 (dot. oświadczenia z art. 24 ust. 1 Pzp i odpisu z właściwego rejestru). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) 
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ. 
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski,  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia:  
02 lutego 2010 roku do godz. 11:00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02 lutego 2010 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. 
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100% 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2010 r.
 pod poz. 7978-2010
 
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
 Wykonała:A.Romanik       
 Kierownik Wydz. TI:H.Piotrkowska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-11 17:58:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-11 18:12:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-03 10:59:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony