ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Bieżący remont dróg gminnych zamiejskich oraz ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica o nawierzchni gruntowej i żwirowejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Bieżący remont dróg gminnych zamiejskich oraz ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica o nawierzchni gruntowej i żwirowej

Szczegóły informacji

Bieżący remont dróg gminnych zamiejskich oraz ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica o nawierzchni gruntowej i żwirowej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 12938-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-02-05 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-02-05 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2010-01-15 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 15 stycznia 2010r.                                         
Nr postępowania: TI. 341-2/10
 
O G Ł O S Z E N I E
 
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
ogłasza przetarg nieograniczony
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/  
na roboty budowlane :
„Bieżący remont dróg gminnych zamiejskich oraz ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica o nawierzchni gruntowej i żwirowej” 
CPV:  45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bieżący remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej obejmujący :
1) remont dróg gminnych zamiejskich w następującym zakresie :
     a)profilowanie równiarką samojezdną (110KM) - 250,0 godz.
     b) zagęszczenie walcem statycznym samojezdnym ogumionym (10 t) – 250,0 godz.
     c) dostawa kruszywa inwestora – 200,0 t
     d) dostawa kruszywa naturalnego pospółki (0 – 31,50 mm) – 1.300,0 t
     e) dostawa kruszywa łamanego betonowego (0 – 63,0 mm) - 350,0 t
2) remont ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica w następującym zakresie :
     a)profilowanie równiarką samojezdną (110KM) - 80,0 godz.
     b) zagęszczenie walcem statycznym samojezdnym ogumionym (10 t) – 80,0 godz.
     c) dostawa kruszywa inwestora – 590,0 t
     d) dostawa kruszywa naturalnego pospółki (0 – 31,50 mm) – 150,0 t
     e) dostawa kruszywa łamanego betonowego (0 – 63,0 mm) - 80,0 t
 
Zakres i sposób wykonania zamówienia określają:
  • Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
  • Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego  http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/lubodebrać osobiście w Urzędzie  Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na mail: um_przetargi@nidzica.pl   Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie. 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
Warunki udziału w postępowaniu 
1.     
A/ Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:
1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. sytuację ekonomiczną i finansową.
i złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniusporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
B/ Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia i złożą wraz z ofertą stosowne oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
2.    Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty: 
2.1. Wykaz wykonanej jednej lub kilka robót polegających na remoncie dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej kruszywem o łącznej wartości nie mniejszej niż 80.000 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione do spełnienia warunku zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, opinie, protokoły odbioru, itp.), sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ. 
2.2. Wykaz posiadanego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia (dysponować minimum trzema środkami transportu o ładowności co najmniej 12 ton każdy), wraz załączeniem kserokopii dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania tym sprzętem, sporządzony przed upływem terminu składania   ofert  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 
W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty: 
2.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ przed upływem terminu składania ofert. 
2.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2.5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817). 
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
3.1. Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. IV SIWZ nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń według formuły "Spełnia-Niespełnia" .Nie wykazanie w wy-starczający sposób potwierdzenia spełnienia żądanych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 
3.2. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1A/ Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1A/ ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt 4. 
3.3. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenia zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli wykonawca odpowiednio wykaże, że nie później jak w dniu upływu terminu składania ofert, nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca jest także zobowiązany wykazać, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Wykonawca także wykaże, że sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 2.3. i 2.4.. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 
3.4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) 
3.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ. 
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski,  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia:  
05 lutego 2010 roku do godz. 11:00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05 lutego 2010 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. 
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100% 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2010 r.
 pod poz.12938-2010  
 
                                                                                                                                                        BURMISTRZ NIDZICY 
DARIUSZ SZYPULSKI 
 
 Wykonała:A.Romanik       
 Kierownik Wydz. TI:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-15 14:50:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-15 15:10:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-11 09:49:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony