ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie tablic pamiątkowych do zadania „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w NidzicyDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie tablic pamiątkowych do zadania „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy

Szczegóły informacji

Wykonanie tablic pamiątkowych do zadania „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: brak3

Termin składania ofert / wniosków: 2010-02-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-02-05 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urzędzie Miejskim w Nidzicy, 13–100 Nidzica, Plac Wolności 1, sekretariat pokój nr 19

Ogłoszono dnia: 2010-02-02 przez Halina Piotrkowska

Treść:

 

Nidzica dnia 2 lutego 2010r.
Znak Sprawy: TI.2222/ 3 /10
 
BURMISTRZ NIDZICY
zaprasza do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro.
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
 
Zamawiający :
Gmina Nidzica,
pl. Wolności 1, 13 – 100 Nidzica
woj. warmińsko-mazurskie, Polska
 
Nazwa zamówienia :
Wykonanie tablic pamiątkowych do zadania „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy
 
Przedmiotem zamówienia jest :
1.  Wykonanie 2 tablic pamiątkowych o wymiarach prostokąta 70cm (wysokość) x 90cm (podstawa) do celów promocji projektu „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy”,
2. Montaż każdej tablic na 2 słupkach stalowych ,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w projekcie umowy.
 
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z :
a) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,
b) Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia Mazury na lata 2007-2013
c) wytycznymi dokumentu „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181).
 
Termin realizacji zamówienia :
Wymagany termin realizacji – 3 tygodnie od daty podpisania umowy
 
Istotne warunki zamówienia :
1. Wykonawca (Oferent) winien prowadzić działalność w przedmiocie zamówienia.
2. Wykonawca winien przedstawić przed podpisaniem umowy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert)
 
 
Sposób oceny ofert :
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.
Sposób przygotowania oferty :
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Oferent zamieści ofertę w zabezpieczonej kopercie opisanej :
a/ nazwa i adres zamawiającego;
b/ nazwa i adres oferenta;
c/ napis :  
Oferta na :
Wykonanie tablic pamiątkowych do zadania „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy
Nie otwierać przed dniem : 05.02.2010r. do godz. 11.00.
 
Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy złożyć do dnia 05.02.2010r., do godziny 10 00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, 13–100 Nidzica, Plac Wolności 1, sekretariat pokój nr 19.
 
Miejsce i termin otwarcia ofert :
Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13 – 100 Nidzica,
w dniu składania ofert o godz. 11.00, pokój nr 5.
 
Informacja od Zamawiającego :
1. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji warunków umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
 
Załączniki do zaproszenia :
1) projekt umowy
2) formularz ofertowy
3) wzór teksu na tablice pamiątkowe
 
Ww. dokumenty Wykonawcy mogą również odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nidzicy
http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
 
osoba do kontaktów:
Mariusz Arcyz
tel. 0 89 625 07 54
 
Z-ca Burmistrza
 
Beata Nasiadka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Arcyz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-02 14:52:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-02 15:06:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-09 11:32:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
838 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony