ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”

Szczegóły informacji

„Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 83960-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-04-21 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-04-21 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pokój nr 19

Ogłoszono dnia: 2009-03-31 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 31 marca 2009r.                           Nr postępowania: TI. 341-9/09
 
O G Ł O S Z E N I E
 
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
ogłasza przetarg nieograniczony
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
na roboty budowlane : „Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”
CPV:  
45.21.13.40-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”.
Szczegółowy zakres robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia zawiera projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony ostateczną Decyzją nr 6/2009 Starosty Nidzickiego z dnia 12 stycznia 2009 r. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określa:
·         Projekt budowlano-wykonawczy wraz z decyzją nr 6/2009 stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ;
·         Przedmiar robót budowlanych stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
·         Przedmiar robót elektrycznych stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;
·         Przedmiar robót sanitarnych stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
·         Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-branża budowlana stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ;
·         Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-branża elektryczna stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ;
·         Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-branża sanitarna stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ;
·         projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2010 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego  http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/lubodebrać osobiście w Urzędzie  Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na mail: um_przetargi@nidzica.pl   Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium.
A/ Kwota i termin wniesienia wadium.
1/ Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.
3/ Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, o godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
4/Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
B/ Formy i miejsce wnoszenia wadium.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1/ w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2/ w gwarancjach bankowych;
3/ w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.);
5/ w pieniądzu
UWAGA!
Wadium w formach wymienionych w ppkt 1-4 musi być wystawione na: Gmina Nidzica Plac Wolności 1 13-100 Nidzica. Oryginał wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego, w kasie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 13-100 Nidzica, pokój nr 14 (potwierdzenie o dostarczeniu oryginału dokumentu Wykonawca otrzyma na kopii dokumentu – dla celów dowodowych). Kopia wadium powinna być złożona w ofercie.
Wadium w formie pieniędzy musi być wniesione przelewem – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nidzicy Nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie
z dopiskiem:
„wadium do przetargu na „budowę budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Kopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( tj. dysponuje: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
2.    Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, [w celu potwierdzenia powyższego należy załączyć dane ww. osób wraz z odpisem nadanych im uprawnień wykonawczych do kierowania i nadzoru nad robotami wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego/ , złożone przed upływem terminu składania ofert, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.
3.    Wykaz co najmniej 3 wykonanych robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 360 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujący dokument opatrzony kolejnym numerem jako załącznik do oferty:
4.    Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – wystawioną przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski,  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia: 21 kwietnia 2009 roku do godz. 11:00    
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21 kwietnia 2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane(5% ceny brutto podanej w ofercie).
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 31.03.2009 r.  pod poz. 83960-2009
 
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPYLSKI
Wykonała:A.Romanik
Kierownik Wydz. TI:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-31 12:41:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-31 13:36:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-02 15:16:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony