ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zarządzanie i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zarządzanie i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach.

Szczegóły informacji

Zarządzanie i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 56288.-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-03-12 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-03-12 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 , 13-100 Nidzica

Ogłoszono dnia: 2010-03-02 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 02 marca 2010r.                                                   Nr postępowania: TI. 341-6/10
Nidzica: Zarządzanie i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w Tatarach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica,
  woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zarządzanie i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Inspektor zostanie zobowiązany umową do wykonania usługi polegającej na zarządzaniu i pełnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach. Zadanie będzie realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 170/2007 z 25 lipca 2007 roku Starosty Nidzickiego oraz decyzja zmieniająca nr 136/2009 z dnia 22.07.2009r. Starosty Nidzickiego .W ramach zleconego nadzoru Wykonawca wykona usługi określone w pkt.1 1. Inspektor zarządza i nadzoruje robotami budowlanymi oraz prowadzi dokumentację związaną z realizacją inwestycji i jej rozliczaniem zgodnie z wymogami funduszu wymienionego w §1 ust.1 , sprawuje funkcje nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych ( w zakresie wszystkich branż ) , zobowiązany jest do wykonywania obowiązków jakie obciążają Inwestora Bezpośredniego, a w szczególności do:
1) przekazania placu budowy wykonawcy robót;
2) powiadomienie gestorów sieci o rozpoczęciu robót;
3) stwierdzenie prawidłowości zabezpieczenia kontraktu przez wykonawcę robót przewidzianego umową;
4) przejęcie od wykonawcy planu płatności po uprzednim jego uzgodnieniu z Inwestorem bezpośrednim;
5) przekazanie kierownikowi budowy dziennika budowy wraz z wypełnioną jego częścią tytułową przed terminem rozpoczęcia robót, niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą robót;
6) prowadzenie bieżącej kontroli poniesionych przez wykonawcę robót kosztów oraz przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych ,harmonogramów w terminach ustalonych z Zamawiającym , w sposób umożliwiający terminowe złożenie wniosku o płatność lub wniosku o transze pożyczki zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowy pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Umowy o współfinansowaniu inwestycji Zamawiający przekaże przed podpisaniem umowy. Umowa zawarta z Samorządem Województwa przewiduje refundację kosztów jednorazowo po zakończeniu zadania ;
7) Współpraca z jednostka projektową pełniąca nadzór autorski;
8) obecność na placu budowy (wg potrzeb lecz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu), monitorowanie realizowanej inwestycji, sprawdzanie kalkulacji, postępu prowadzonych prac;
9) nadzorowanie robót pod względem technicznym i jakościowym;
10) koordynacja robót poszczególnych branż;
11) ocenianie postępu prac;
12) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo-finansowej - powykonawcze j, w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót oraz wypełnianie zobowiązań wynikających z umów wymienionych w pkt.6;
13) opisywanie faktur wykonawcy w sposób określony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do każdej faktury wykonawcy robót budowlano-montażowych zostanie przygotowane rozliczenie w/g pozycji kosztorysowych przedstawionych do przetargu na realizację robót oraz uwzględniające zestawienie rzeczowo-finansowe konieczne do rozliczenia dofinansowania z w/w programu;
14) kontrola i opiniowanie zgłaszanych przez wykonawcę roszczeń do Zamawiającego;
15) aprobowanie koniecznych zmian na etapie realizacji, nie powodujących wydłużenia czasu trwania inwestycji oraz zwiększenia ceny inwestycji;
16) organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i jego przedstawicieli, czynności odbiorów częściowych, końcowego i ostatecznego od wykonawcy robót, w tym w szczególności;
a. sprawdzenie gotowości do odbioru;
b. przeprowadzenie komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,
c. przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu,
d. dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu rękojmi i gwarancji;
17) sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych oraz dokonywanie rozliczeń inwestycji w terminie do 14 dni od daty odbioru robót wraz ze sporządzeniem dowodów przyjęcia środków trwałych;
18) dokonanie końcowego rozliczenia płatności po odbiorze końcowym w terminie 15 dni;
19) informowanie z wyprzedzeniem i uzyskiwanie zgody Zamawiającego na odstępstwa od zakresu podstawowego inwestycji (o zmianach technicznych, robotach dodatkowych) powodujących wzrost kosztów inwestycyjnych;
20) negocjowanie z wykonawcą stawek i cen na roboty dodatkowe;
21) egzekwowanie od wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót;
22) obsługa okresu gwarancyjnego w tym: a. nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu rękojmi i gwarancji oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia; b. przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego;
23) kontrola zachowania, przez wykonawcę robót, wymagań BHP i ochrony środowiska;
24) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
25) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie wbudowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
26) odpowiedzialność za znajomość ustaw oraz przepisów miejscowych związanych z prowadzonymi robotami oraz pełna odpowiedzialność za ich przestrzeganie podczas realizacji inwestycji przez wykonawcę robót;
27) zarządzanie zadaniem w sposób zapewniający terminową realizację;
28) sporządzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich istotnych elementów robót jak również terenu budowy wraz z terenami przyległymi przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu;
29) Oszacowanie wraz z wykonaniem operatów szacunkowych przez osobę uprawnioną szkód wywołanych prowadzeniem robót budowlano- montażowych oraz jednorazowych opłat za umieszczenie infrastruktury na działkach nie będących własnością Gminy wraz z podpisaniem protokółu służebności przesyłu oraz przeprowadzenie negocjacji z udziałem Zamawiającego w sprawie wypłaty odszkodowań - 16 działek;
30) Kontrola organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywaniem robót budowlanych również kontrola stanu odśnieżania w okresie zimowym dróg przekazanych wykonawcy jako plac budowy;
31) Wyznaczanie terminów w których zostaną przeprowadzone rozruchy testy, próby eksploatacyjne;
32) Organizowanie narad z wykonawcą robót , Zamawiającym i zainteresowanymi stronami, protokółowanie spraw rozpatrywanych na naradach oraz niezwłoczne przesyłanie protokółów uczestnikom narad;
33) Zatwierdzenie i sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej;
34) Kontrola , analiza postępu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Analiza napotkanych trudności technicznych , technologicznych , organizacyjnych i roszczeniowych ze strony wykonawcy i innych stron procesu inwestycyjnego;
35) Umożliwienie i uczestniczenie w kontrolach w miejscu realizacji budowy oraz udostępnianie dokumentów budowy przedstawicielom Samorządu Województwa , Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Komisji Europejskiej lub innych podmiotów upoważnionych do czynności kontroli państwowej i skarbowej związanych z realizacja zadania inwestycyjnego;
36) Informowanie i rozpowszechnianie informacji ( koszt tablicy informacyjnej poniesie Zamawiający) o pomocy uzyskanej dla zadania inwestycyjnego zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz warunkami określonymi w księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013 opublikowanej na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
37) stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalania ilości jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń;
2. Ponadto do obowiązków Inspektora należy:
1) sporządzanie (wg potrzeb) dodatkowych kosztorysów inwestorskich
2) opracowanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w rozbiciu na lata 2010-czerwiec 2011
3) zaopiniowanie projektu SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji
4) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego dla wyłonienia wykonawcy inwestycji
Obowiązki wymienione w pkt 1÷4 winny być wykonane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
3. Inspektor ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wprowadzone przez Inspektora z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej, pisemnie, zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania umowy .
Inspektor wyznaczy odpowiednich specjalistów wszystkich branż do wykonywania w/w funkcji posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym wymagane uprawnienia i wiedzę do wykonania przedmiotu umowy, określone w obowiązujących przepisach prawa.
Zakres i sposób wykonania zamówienia określa:
Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 
Zamawiający załączył do niniejszej SIWZ dokumenty pomocnicze stanowiące załączniki do nr 7 do nr 15.
 
Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3, 71.54.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2011 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,      EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
- Wykonać w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę w zakresie nadzoru nad budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku w sytuacji, gdy kwota robót będzie dotyczyła tylko kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej łącznie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
- Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami przeznaczonymi do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach:
a/ instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
b/ instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c/ drogowej (dla robót przewidzianych projektem makroniwelacji).
Wykonawca winien wyznaczyć koordynatora czynności osób pełniących nadzór inwestorski.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
- Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1 . zmianę osób wymienionych w § 2 ust.5 projektu umowy.
2. zmianę danych teleadresowych,
3. zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Inspektor wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.
4. zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Inspektor wykonuje umowę osobiście.
5. zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych.
6. zmianę wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania innej liczby operatów odszkodowawczych niż podano w § 2 pkt.29 projektu umowy
7. zmianę wynagrodzenia w przypadku zwiększenia wartości robót budowlanych spowodowanej robotami dodatkowymi i zamiennymi.
8. zmianę umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji ,która przyznała środki na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( w tym również zmianę adresata faktury określonego w § 8 ust.5 projektu umowy na Gminę Nidzica).
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um_przetargi@nidzica.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                    12.03.2010 godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zadanie inwestycyjne uzyskało pomoc w ramach działania Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2010 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2010 r.
 pod poz 56288.-2010
                                                                                                                                         
                                                                                                                                          
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
Wyk.A.Romanik       Kierownik:H.Piotrkowska
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-02 12:36:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-02 14:48:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-15 15:22:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony