ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II. Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II. Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.

Szczegóły informacji

Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II. Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 103330.-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-04-29 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-04-29 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejsk w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, sekretariat (pokój nr.19)

Ogłoszono dnia: 2010-04-13 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 13 kwietnia 2010r.                                              Nr postępowania: TI. 341-11/10
Nidzica:
Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I.
Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II.
Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I.
Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II.
Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I.
 lub/i
Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II.
lub/i
Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
Zamówienie uzupełniające dla zadania nr 1 będzie polegało na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od studni oznaczonej w projekcie budowlanym zadania (pozwolenie na budowę nr 90/2008 z dnia 30.06.2008 r.) jako S 105 przez S 90 do S 96 o długości: 134,0 m.
Zamówienie uzupełniające dla zadania nr 2 będzie polegało na wykonaniu zabezpieczenia studni sanitarnych istniejących przez przenikaniem wód gruntowych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.11.00-6, 45.23.32.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
·         Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto . Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku w sytuacji, gdy kwota robót będzie dotyczyła tylko kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej łącznie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
·         Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi tj.: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (dotyczy zadania nr 1, 2, 3);
b) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dotyczy zadania nr 1, 2);
c) Kierownikiem robót w specjalności drogowej (dotyczy zdania nr 1).
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
·         Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie dla każdej z części z przedmiotu zamówienia:
1. zmiana terminu zakończenia zadania, zmiana zakresu rzeczowego lub technologii robót – w przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego,  
2. zmiana osób wymienionych w § 4 projektów umów w przypadku rezygnacji przez te osoby z podjętych funkcji,
3. zmiana danych teleadresowych,
4. zmiana wynagrodzenia i terminu wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego, materiałów , technologii wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej
5. zmiana podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.
6. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań siły wyższej.
7. zmiana terminu w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót .
8. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych
9. zmiana wartości umowy spowodowana rezygnacją Zamawiającego z wykonywania części robót budowlanych .
 
Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny termin przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy postoju .
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um_przetargi@nidzica.pl..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                                             29.04.2010 godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2010 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:
Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I.
1)      Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:
- Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
- Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
- Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 90/2008 z dn. 30.06.2008 r. stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ;
- Zakres rzeczowy - załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;
- Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Z zakresu pokazanego w projekcie budowlano-wykonawczym sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w I etapie zamierza się wykonać: kolektor grawitacyjny od studni S 109 do przepompowni PG3, kolektor tłoczny od przepompowni PG3 do włączenia w studni Sist. oraz sieć wodociągowa zlokalizowana wzdłuż w/w kanalizacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.11.00-6, 45.23.32.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II.
1)      Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:
- Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ;
- Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ;
- Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 46/2008 z dn. 23.04.2008 r. stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ;
- Projekt umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ.
UWAGA: Z zakresu pokazanego w dokumentacji projektowej wcześniej wykonano: odcinek sieci wodociągowej od węzła W2 do hydrantu HP6 oraz odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S19 do granicy działki 4-2/21..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.11.00-6, 45.23.32.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.
1)      Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:
- Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ;
- Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ;
 - Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 87/2008 z dn. 27.06.2008 r. stanowiąca załącznik nr 16 do SIWZ;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 17 do SIWZ;
- Projekt umowy stanowiący załącznik nr 19 do SIWZ.
UWAGA: Wykonawca ustalając wynagrodzenie za zadanie nr 3 winien je pomniejszyć o wartość materiałów, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykaz materiałów stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 19 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.11.00-6, 45.23.32.00-1, 45.23.13.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2010 r.
pod poz. 103330.-2010
                                                                                                          
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
 
 
Wyk. A.Romanik
Kierownik Wydz.TI-H.Piotrkowska                                                                                                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-13 14:03:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-13 20:24:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-30 15:38:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony