ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w NidzicyDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy

Szczegóły informacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 166150-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-07-01 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-07-01 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 19)

Ogłoszono dnia: 2010-06-14 przez Halina Piotrkowska

Treść:

 

Nidzica, dnia 14 czerwca 2010 r.                                           

Nr postępowania: TI. 341-17/10

Nidzica: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/

I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy. Szczegółowy zakres robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, zawiera dokumentacja projektowa z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 52-2/2009-2010 z 21 kwietnia 2010 roku Starosty Nidzickiego (projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Nidzicy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót .
Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.

UWAGA: W ramach umowy należy wykonać zakres robót objęty projektem bez przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.11.00-6, 45.23.32.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3,45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2)ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł . Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku w sytuacji, gdy kwota robót będzie dotyczyła tylko kanalizacji lub sieci wodociągowej i kanalizacji łącznie.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów ( załącznik nr 9 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wskazanej roboty). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi tj.: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( załącznik nr 10 do SIWZ) i oświadczenia potwierdzającego, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia ( załącznik nr 11 do SIWZ). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;


•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3)ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:

1.zmiana terminu zakończenia zadania ,zmiana zakresu rzeczowego lub technologii wykonania robót - w przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego;

2.zmianę osób wymienionych w § 4 umowy w przypadku rezygnacji przez te osoby z podjętych funkcji;

3.zmianę danych teleadresowych;

4.zmianę wynagrodzenia i terminu wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego, materiałów , technologii wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej;

5.zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców;

6.zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań siły wyższej;

7.zmianę terminu w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót;

8.zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych;

9.zmianę wartości umowy spowodowaną rezygnacja Zamawiającego z wykonywania części robót budowlanych lub zmniejszeniem obmiaru powykonawczego;

10.zmianę zapisów umownych w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji ,która przyzna środki na dofinansowanie zadania.
Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny termin przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy lub postoju .

IV.4)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um_przetargi@nidzica.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2010  godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2010 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2010 r.
pod poz. 166150-2010
                                                                                                         

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI

 

Wyk. A.Romanik
Kierownik Wydz.TI-H.Piotrkowska                                                                                        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-14 10:37:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-14 11:34:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-08-23 13:58:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony