ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont ulicy Findera w NidzicyDrukuj informację Zamówienie publiczne: Remont ulicy Findera w Nidzicy

Szczegóły informacji

Remont ulicy Findera w Nidzicy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 230940.-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-08-16 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-08-16 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy,(sekretariat pokój nr 19), Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica..

Ogłoszono dnia: 2010-07-30 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 30 lipca 2010r.                                             

Nr postępowania: TI. 341-23/10


Nidzica: Remont ulicy Findera w Nidzicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica,
woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego:
http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Findera w Nidzicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont ulicy Findera w Nidzicy, obejmujący:

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0,180 km
2. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 23 cm głębokości koryta - 60,0 m2
3. Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach - warstwa o grubości po zagęszczeniu 23 cm - 60,0 m2
4. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - 60,0 m2
5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych na poszerzeniach - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm - 60,0 m2
6. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 970,40 m2
7. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa w ilości 75 kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym - 72,78 t
8. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 970,40 m2
9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - 970,40 m2
10. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 2,0 szt.
11. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 282,0 m
12. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 211,0 m
13. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z wywiezieniem gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 81,25 m2
14. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozbiórka zjazdów i chodnika - 39,75 m2
15. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 538,05 m2
16. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - 262,50 m
17. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x20 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - 40,0 m
18. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 498,50 m
19. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm pod chodniki - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 345,75 m2
20. Podbudowa betonowa bez dylatacji pod zjazdy - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 108,0 m2
21. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - 345,7 m2
22. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm pod zjazdy - 108,0 m2
23. Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - 6,0 szt.
24. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 5,0 szt.
25. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 1,0 szt.
26. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - 245,75 m2

Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określają:
•Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ;
•Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu nawierzchni chodników lub jezdni z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł.
 Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów ( załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wskazanej roboty). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji :

a) zmiany terminu zakończenia zadania, zmiany zakresu rzeczowego lub technologii robót - w przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego,

b) zmiany osób wymienionych w § 6 projektu umowy w przypadku rezygnacji przez te osoby z podjętych funkcji,

c) zmiany danych teleadresowych,

d)zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego, materiałów, technologii wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej,

e) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców,

f) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę osobiście,

g) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań siły wyższej,

h) zmiany terminu w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót,

i) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych,

j) zmiany wartości umowy spowodowaną rezygnacją z wykonywania części robót budowlanych lub zmniejszeniem obmiaru powykonawczego.
Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny termin przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy postoju.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: halina@nidzica.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                                       
                                           16.08.2010 godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2010 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2010 r.
 pod poz.230940.-2010
                                                                                                              
                                                                                                                                                
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-30 10:33:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-30 10:44:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-02 15:18:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony