ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: GMINA NIDZICA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE :„Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi” Drukuj informację Zamówienie publiczne: GMINA NIDZICA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE :„Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”

Szczegóły informacji

GMINA NIDZICA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE :„Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 128340-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-06-02 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-06-02 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy, Sekretariat: pokój nr 19

Ogłoszono dnia: 2009-04-30 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 30 kwietnia 2009r.                                 Nr postępowania: TI. 341-12/09
 
O G Ł O S Z E N I E 
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
ogłasza przetarg nieograniczony
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
na roboty budowlane :
„Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”
CPV:  
45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1.Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy z lampami sodowymi o mocy 70W, 100W lub 150W wraz z przewodami zasilającymi. 
Oprawy oświetleniowe winny charakteryzować się:
a) jednoczęściowym, aluminiowym odbłyśnikiem spełniającym wymagania w zakresie regulacji rozsyłu strumienia świetlnego, 
b) posiadać obudowę i klosz wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV,
c) budową dwukomorową, dzięki której dostęp do układu elektrycznego nie rozszczelni komory optycznej,
d) możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy dzięki regulowanemu zaczepowi, umożliwiającemu swobodną regulację kąta ustawienia oprawy względem jezdni (odległe usytuowanie słupów od  drogi),
e) stopniem ochrony przed zanieczyszczeniami stałymi i zawilgoceniem układu optycznego min. IP 65 i elektrycznego min. IP 43,
 f) posiadać układ kompensacji mocy biernej (cosφ≥0,85) i II klasę ochronności przeciwporażeniowej,
 g) posiadać możliwość łatwej instalacji źródeł światła nawet w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg ),
 h) oprawy wyposażone w układ szeregowo-równoległy, dzięki któremu uzyska się zmniejszenie strat mocy na układzie stabilizacyjno-zapłonowym,
i) oprawy winny prawidłowo współpracować ze źródłami światła renomowanych producentów krajowych i zagranicznych oraz posiadać jednakową sylwetkę tj. kształt dla wszystkich mocy,
j) producent winien udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczone oprawy.
1.2. Wymianę starych skorodowanych wysięgników na nowe, stalowe ocynkowane wraz z elementami montażowymi; 
1.3. Malowanie wysięgników;
1.4. Wymianę przewodów zasilających oprawy oświetleniowe na liniach napowietrznych i słupach na nowe miedziane;
1.5. Wymianę starych zabezpieczeń bezpiecznikowych na izolowane wraz z wkładkami topikowymi;
1.6 Wymianę tabliczek bezpiecznikowych;
1.7. Montaż nowych punktów oświetleniowych (oprawa, lampa, przewód zasilający wysięgnik, bezpiecznik) na istniejącej linii oświetleniowej.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określa:
·         Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
·         Dokumentacja projektowa wymiany elementów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nidzica stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ;
·         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla wymiany elementów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nidzica stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ;
·         Pismo ENERGA - OPERATOR S.A. w sprawie wyrażenia zgody na modernizację oświetlenia drogowego stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2009 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego  http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/lubodebrać osobiście w Urzędzie  Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na mail: um_przetargi@nidzica.pl   Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium.
A/ Kwota i termin wniesienia wadium.
1/ Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.
3/ Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, o godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
4/Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia; 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( tj. dysponuje: a) Kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) co najmniej 3 osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne„E” do 1 kV „PPN”, SEP kat. E i D do prac pod napięciem),wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
2.    Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, [w celu potwierdzenia powyższego należy załączyć dane ww. osób wraz z odpisem nadanych im uprawnień /niezbędne są uprawnienia wykonawcze do kierowania i nadzoru nad robotami wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopie stosownych uprawnień do wykonywania robót w technologii pod napięciem/ , złożone przed upływem terminu składania ofert, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
3.    Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na modernizacji elementów oświetlenia drogowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
4.    Wykaz posiadanego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia ( posiadać
 podnośnik samojezdny przystosowany do prac pod napięciem) wraz załączeniem kserokopii dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania tym sprzętem, sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujący dokument opatrzony kolejnym numerem jako załącznik do oferty:
5.    Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – wystawioną przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski,  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia: 26 maja 2009 roku do godz. 11:00          
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26 maja 2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
Termin związania ofertą wynosi 30 dni(od ostatecznego terminu składania ofert).
W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane(3% ceny brutto podanej w ofercie).
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30.04.2009 r.  pod poz.128340 -2009
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
Wykonała:A.Romanik
Kierownik Wydz. TI:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-30 10:32:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-30 13:36:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-16 00:44:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony