ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby stanowisk pracowniczych związaną z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”, znak sprawy TI.271.3.2023
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00122171/01 z dnia 06.03.2023r. (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie nr 2023/BZP 00184628/01 z dnia 20.04.2023r. (PDF, 68.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”, znak sprawy TI.271.11.2022
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00222403/01 z dnia 2022-06-24 (PDF, 172.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 109.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 32 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące dostaw, usług i robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego wykonawcy, zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - WZÓR (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy (DOCX, 62.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ Dokumentacja dot. Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże: (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 12.1 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego nr 231/2017 z dnia 19.12.2017 roku (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik Nr 12.2 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego z dnia 01.04.2022 roku o przeniesieniu pozwolenia na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 12.3 do SWZ Zaświadczenie Starosty Nidzickiego z dnia 05.04.2022 roku o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (PDF, 253.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12.4 do SWZ Projekt budowlany do Decyzji nr 231/2017 z dnia 19.12.2017 roku (Łysakowo-Rozdroże) (ZIP, 183.2 MiB)
 • Załącznik Nr 12.5 do SWZ Projekt budowlany do zgłoszenia (Rozdroże) (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.6 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.7 do SWZ Przedmiar robót nr 1 branża sanitarna, technologia (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik Nr 12.8 do SWZ Przedmiar robót nr 2 branża sanitarna (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik Nr 12.9 do SWZ Przedmiar robót nr 3 branża budowlana (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik Nr 12.10 do SWZ Przedmiar robót nr 4 branża elektryczna (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik Nr 12.11 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 1 branża sanitarna, technologia (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.12 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 2 branża sanitarna (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik Nr 12.13 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 3 branża budowlana (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik Nr 12.14 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 4 branża elektryczna (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik Nr 13 do SWZ Dokumentacja dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie: (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik Nr 13.1 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego nr 31/2022 z dnia 09.03.2022 roku i Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Nid/021/22 z dnia 06.04.2022 roku (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik Nr 13.2 do SWZ Projekt budowlany do Decyzji nr 31/2022 z dnia 09.03.2022 roku (ZIP, 108.6 MiB)
 • Załącznik Nr 13.3 do SWZ Projekt budowlany do Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr Nid/021/22 z dnia 06.04.2022 roku (ZIP, 27.8 MiB)
 • Załącznik Nr 13.4 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik Nr 13.5 do SWZ Przedmiar robót nr 5 branża sanitarna (PDF, 8.3 MiB)
 • Załącznik Nr 13.6 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 5 branża sanitarna (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ Zbiorcze zestawienie kosztów (DOCX, 14.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00240302/01 z dnia 06.07.2022r. (PDF, 37.2 KiB)
 • Zmiana Nr 1 SWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) (DOC, 66 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ (DOCX, 37.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień Karty adresowe GEZ (PDF, 4.4 MiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 46 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 252.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektów w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" oraz "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 557.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 625.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 80.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ JEDZ espd-request (ZIP, 83.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA (DOCX, 63.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa v1 (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji v1 (DOCX, 60.8 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SWZ - Wzór umowy dla części nr 1 (PDF, 369.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SWZ - Wzór umowy dla części nr 2 (PDF, 314.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 do SWZ - Wzór umowy dla części nr 3 (PDF, 309 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy - Informacja art. 13 (DOCX, 57 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Informacja art. 14 (DOCX, 58.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 947.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 75 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 i zmiany treści SWZ (DOCX, 459.2 KiB)
 • SWZ po zmianach z dnia 07.07.2022r. (PDF, 560.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 07.07.2022r. (PDF, 627.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ w wyniku zmian z dnia 07.07.2022r. (DOCX, 72.1 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 63.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 64.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 894.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.2 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 108.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 31.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (wzór) do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - art. 58 ustawy pzp (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (wzór) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego wykonawcy, zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 i 4 ustawy pzp) (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 67.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załączniki nr 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 Rozdroże Łysakowo (ZIP, 197.9 MiB)
 • Załączniki nr 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Kanigowo (ZIP, 146.8 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (DOCX, 13.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SWZ ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ I WYJAŚNIENIA UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU OGŁOSZONYM W DNIU 08.04.2022 r. (DOCX, 17 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 64 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.2 KiB)
 • ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) (DOC, 67.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 i ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 72 KiB)
 • Załącznik Nr 12.10.A do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT po zmianie Nr 2 do SWZ (PDF, 683.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 61 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 45.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 49.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 123 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 33.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (wzór) do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - art. 58 ustawy pzp (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (wzór) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego wykonawcy, zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 74.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ - SPIS - Dokumentacja dot. Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik Nr 12.1 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego Nr 231/2017 - pozwolenie na budowę (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik Nr 12.2 do SWZ Decyzja o przeniesienie pozwolenia na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 12.3 do SWZ Zaświadczenie (PDF, 253.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12.4 do SWZ Projekt budowlany Rozdroże Łysakowo (ZIP, 183.2 MiB)
 • Załącznik Nr 12.5 do SWZ Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdroże, gmina Nidzica (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.6 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.7 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT branża sanitarna-technologia (PDF, 587 KiB)
 • Załącznik Nr 12.8 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT branża budowlana (PDF, 554.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12.9 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT branża elektryczna (PDF, 473.7 KiB)
 • Załącznik Nr 12.10 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT branża sanitarna (PDF, 681.9 KiB)
 • Załącznik Nr 13 do SWZ - SPIS - Dokumentacja dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik Nr 13.1 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego Nr 31/2022 (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik Nr 13.2 do SWZ P R O J E K T B U D O W L A N Y zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, gmina Nidzica (ZIP, 108.6 MiB)
 • Załącznik Nr 13.3 do SWZ P R O J E K T B U D O W L A N Y zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, gmina Nidzica (ZIP, 27.8 MiB)
 • Załącznik Nr 13.4 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, gmina Nidzica (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik Nr 13.5 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, gmina Nidzica (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (DOCX, 13.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana warunku udziału w postępowaniu) (PDF, 42.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 i ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zmiana warunku udziału w postępowaniu) (DOC, 68.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SWZ-1 (DOC, 62.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -wersja 02 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) (PDF, 37.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 i zmiana nr 2 treści SWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) (DOC, 68 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 72.5 KiB)
 • ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ (zmiana załącznika nr 2 do SWZ) (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 2A do SWZ (po zmianie nr 3 SWZ) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 62 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 45.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 49.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych: ul. Wspólnej, ul. Marchlewskiego, ul. Narutowicza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 117.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 30.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ - PEŁNOMOCNICTWO (wzór) (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ - WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ - OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ - UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 70.8 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ - KARTA GWARANCYJNA (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ - ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik Nr 13 do SWZ - RODZAJ, ZAKRES, MIEJSCE I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ - mapa dróg (PDF, 865.8 KiB)
 • Załącznik Nr 15 do SWZ - KOSZTORYS OFERTOWY (DOC, 79.5 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 Pzp (DOC, 45 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 48 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej w Piątkach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa drogi gminnej w Piątkach (PDF, 171.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 118.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz oferty (DOCX, 32.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ wykaz robót (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ wykaz osób (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE powyżej 12 miesięcy (DOCX, 72.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ projekt budowlany (7Z, 52.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SWZ projekt wykonawczy (7Z, 28.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 16 do SWZ dokumentacja powykonawcza - teletechnika (7Z, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 17 do SWZ przedmiar - drogowe (PDF, 849.5 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SWZ przedmiar - gazociąg (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 19 do SWZ kosztorys ofertowy - drogowy (PDF, 271.5 KiB)
 • Załącznik nr 20 do SWZ kosztorys ofertowy przebudowa gazociągu (DOCX, 26.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 60 KiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (DOCX, 13 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (DOC, 50 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 26.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 50 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.6 KiB)
 • SWZ (DOCX, 103.6 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formulrz oferty (DOCX, 31.4 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 17.2 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 17.8 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 18.5 KiB)
 • Zal 7 do SWZ wykaz osób (DOCX, 17.9 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 18.9 KiB)
 • Zal 9 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — kopia (DOCX, 19.2 KiB)
 • Zal 10 do SWZ Umowa o roboty budowlane (DOCX, 57.5 KiB)
 • Zal 11 do SWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zal 12 do SWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.6 MiB)
 • 13 Projekt budowlany (ZIP, 59.3 MiB)
 • 14 Projekt wykonawczy (ZIP, 1.6 MiB)
 • 15 STWiOR br. sanitarna (ZIP, 164.8 KiB)
 • 16 STWiOR br. architektura (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zal 17 do SWZ Przedmiar robot br. sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal 18 do SWZ Przedmiar robót br. architektura (PDF, 100.9 KiB)
 • Zal 19 do SWZ Kosztorys ofertowy br. architektura (DOC, 244.5 KiB)
 • Zal 20 do SWZ Kosztorys ofertowy br. sanitarna 2 (DOCX, 17.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 77.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 60.5 KiB)
 • Zał. 10A projekt umowy po zmianie nr 1 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 69.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 11.1 KiB)
 • ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 41 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 41.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.6 KiB)
 • SWZ (DOCX, 118.4 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formulrz oferty (DOCX, 32.9 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 14.3 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.7 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 14.2 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 17.4 KiB)
 • Zal 7 do SWZ wykaz osób (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 10 do SWZ umowa o roboty budowlane (DOCX, 57 KiB)
 • Zal 9 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.7 KiB)
 • Zal 11 do SWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zal 12 do SWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.6 MiB)
 • Zal 13 do SWZ - Projekt budowlany cz.1 (ZIP, 29.7 MiB)
 • Zal 13 do SWZ - Projekt budowlany cz.2 (ZIP, 29.6 MiB)
 • Zal 14 do SWZ - Projekt wykonawczy (ZIP, 1.6 MiB)
 • Zal 15 do SWZ - STWiOR br. sanitarna (ZIP, 164.8 KiB)
 • Zal 16 do SWZ - STWiOR br. architektura (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zal 17 do SWZ Przedmiar robot br. sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal 18 do SWZ Przedmiar robót br. architektura (PDF, 100.9 KiB)
 • Zal 19 do SWZ Kosztorys ofertowy br. architektura (DOC, 244.5 KiB)
 • Zal_20_do_SWZ_Kosztorys_ofertowy_br._sanitarna_2 (DOCX, 17.2 KiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (DOC, 45.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 250 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu sportowego - Skatepark przy ul. Mickiewicza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 137.2 KiB)
 • SWZ (DOCX, 117.8 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formulrz oferty (DOCX, 30.9 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 17.5 KiB)
 • Zal 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — kopia (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zal 9 do SWZ umowa o roboty budowlane (DOCX, 74 KiB)
 • Zal 10 do SWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 24 KiB)
 • Zal 11 do SWZ Projekt budowlano - wykonawczy (PDF, 5.2 MiB)
 • Zal 12 do SWZ Zgłoszenie i zaświadczenie o braku sprzeciwu (PDF, 923.3 KiB)
 • Zal 13 do SWZ Rys. zakres robót do wykonania (PDF, 446.8 KiB)
 • Zal 14 do SWZ Rys. Obszar wyłączony z postępowania (PDF, 862.8 KiB)
 • Zal 15 do SWZ STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Zal 16 do SWZ BIOZ (PDF, 677.3 KiB)
 • Zal 17 do SWZ PRZEDMIAR (PDF, 140.1 KiB)
 • Zal 18 do SWZ Przedmiar zam. przewidywane (PDF, 49.8 KiB)
 • Zal 19 do SWZ ID postępowania (DOCX, 11 KiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (DOCX, 12.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 45 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 49.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa kompleksu sportowego - Skatepark przy ul. Mickiewicza.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 114.2 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formulrz oferty (DOCX, 30.8 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 17.5 KiB)
 • Zal 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — kopia (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zal 9 do SWZ umowa o roboty budowlane (DOCX, 74 KiB)
 • Zal 10 do SWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 24 KiB)
 • Zal 11 do SWZ Projekt budowlano - wykonawczy (PDF, 5.2 MiB)
 • Zal 12 do SWZ Zgłoszenie i zaświadczenie o braku sprzeciwu (PDF, 923.3 KiB)
 • Zal 13 do SWZ Rys. zakres robót do wykonania (PDF, 446.8 KiB)
 • Zal 14 do SWZ Rys. Obszar wyłączony z postępowania (PDF, 862.8 KiB)
 • Zal 15 do SWZ STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Zal 16 do SWZ BIOZ (PDF, 677.3 KiB)
 • Zal 17 do SWZ PRZEDMIAR (PDF, 140.1 KiB)
 • Zal 18 do SWZ Przedmiar zam. przewidywane (PDF, 49.8 KiB)
 • Zal 19 do SWZ ID postępowania (DOCX, 10.9 KiB)
 • Zał. 20 do SWZ - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (DOCX, 12.7 KiB)
 • Zał. 21 do SWZ - informacja z otwarcia ofert (DOC, 43 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 49 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 134.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzór oferty (DOCX, 124.8 KiB)
 • Zal nr 2 oswiadczenie warunku udziału (DOCX, 115.3 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie wykluczenie (DOCX, 116.6 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOCX, 116.2 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOCX, 115.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oświadczenie nt. wykształcenia i kwalifikacji (DOCX, 114.3 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 115.9 KiB)
 • Zal 8 do SIWZ umowa wzór (DOCX, 142.9 KiB)
 • Zal 9 do SIWZ karta gwarancyjna wzór (DOCX, 116.9 KiB)
 • Zal 10 do SIWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal 11 do SIWZ Pozwolenie konserwator (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal 12 -20 Projekt budowlany (ZIP, 618.4 MiB)
 • Załącznik nr 21 – Badania konserwatorskie zapraw mineralnych podzamcza zamku w Nidzicy (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 22 – Program prac konserwatorskich dla remontu elewacji podzamcza, wybranych sal wielkiego domu oraz zagospodarowania terenu wzgórza zamkowego (PDF, 37.2 MiB)
 • Załącznik nr 23 – Program prac konserwatorskich – malowidła gotyckie na zamku w Nidzicy (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 24 – Malowidła gotyckie (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 25 – Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w zamku w Nidzicy z dn. 02.12.2018r. (PDF, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 26 - Ekspertyza przyrodniczna w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w zamku w Nidzicy z dnia 20.06.2019 r. (PDF, 7.5 MiB)
 • Zal 27-34 do SIWZ Specyfikacje (ZIP, 2.7 MiB)
 • Zal 35-46 do SIWZ Przedmiary (ZIP, 20 MiB)
 • Zal 47 do SIWZ Klauzula informacyjna RODO (DOCX, 115.7 KiB)
 • Zal nr 48 do SIWZ Pozwolenie WKA 2 (PDF, 521.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zestawienie 1 (PDF, 14 KiB)
 • Zestawienie 2 (PDF, 11 KiB)
 • Zestawienie 3 (PDF, 13 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 734.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1015.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 839.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 134.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzór oferty (DOCX, 124.7 KiB)
 • Zal nr 2 oswiadczenie warunku udziału (DOCX, 115.3 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie wykluczenie (DOCX, 116.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOCX, 116.6 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOCX, 115.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oświadczenie nt. wykształcenia i kwalifikacji (DOCX, 114.4 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 116 KiB)
 • Zal 8 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 143 KiB)
 • Zal 9 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 117 KiB)
 • Zal 10 do SIWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal 11 do SIWZ Pozwolenie konserwator (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal 12 -20 Projekt budowlany (ZIP, 618.4 MiB)
 • Zal 21 do SIWZ Badania konserwatorskie (PDF, 4 MiB)
 • Zal 22 do SIWZ Program prac konserw. (PDF, 37.2 MiB)
 • Zal 23 do SIWZ Program prac konserw. malowidła (PDF, 2.7 MiB)
 • Zal 24 do SIWZ Malowidła gotyckie (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal 25 do SIWZ Ekspertyza przyrodnicza grudzień (PDF, 4.6 MiB)
 • Zal 26 do SIWZ Kkspertyza przyrodnicza czerwiec (PDF, 7.5 MiB)
 • Zal 27-34 do SIWZ Specyfikacje (ZIP, 2.7 MiB)
 • Zal 35-46 do SIWZ Przedmiary (ZIP, 20 MiB)
 • Zal 47 do SIWZ Klauzula informacyjna RODO (DOCX, 115.7 KiB)
 • Zal nr 48 do SIWZ Pozwolenie WKA 2 (PDF, 521.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 SIWZ (PDF, 725.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 SWIZ (PDF, 874 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 792.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin – droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. nr 545 – etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 156 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 123 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 98 KiB)
 • Zal 7 do SIWZumowa projekt (DOCX, 51.4 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 26.9 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja ZRID (PDF, 2.4 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ-Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 20.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Specyfikacja techniczna (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Opinia geotechniczna (PDF, 9 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt org. ruchu droga (ZIP, 1.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Projekt org. ruchu zjazd (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar b. inż (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Przedmiar b. teletech (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Kosztorys b. inż (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ Kosztorys b. teletech (PDF, 873.2 KiB)
 • Zal 20 Klauzula informacyjna RODO (DOCX, 26.2 KiB)
 • Zal 21 do SIWZ Pismo WKZ (PDF, 297.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 603.6 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 830.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Rewitalizacja centrum Nidzicy-przebudowa rynku w centrum Nidzicy"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzór oferty (DOCX, 124.6 KiB)
 • Zal nr 2 oswiadczenie warunku udziału (DOCX, 115.2 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie wykluczenie (DOCX, 116.6 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOCX, 116.3 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOCX, 115.7 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oświadczenie nt. wykształcenia i kwalifikacji (DOCX, 114.4 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 115.9 KiB)
 • Zal nr 8 do SWIZ Umowa wzór (DOCX, 142.4 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 116.9 KiB)
 • Zal 10 do SIWZ Decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 2 MiB)
 • Zal 11 do SIWZ Pozwolenie konserwatorskie (PDF, 917 KiB)
 • Zal 12 do SIWZ Pozwolenie konserwatorskie zmiana (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal 13 do SIWZ Pozwolenie na wycinkę drzew (PDF, 947.9 KiB)
 • Zal 14 do SIWZ Projekt budowlany (ZIP, 106.4 MiB)
 • Zal 15 do SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 21.8 MiB)
 • Załącznik nr 16 - Badania archeologiczne (ZIP, 529.9 MiB)
 • Załącznik nr 17 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 27.9 MiB)
 • Załącznik nr 18 - Wzór figurki i latarnika (PDF, 250.2 KiB)
 • Załącznik nr 19 - Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 20 - Przedmiar robót - branża drogowa (DOC, 126.5 KiB)
 • Załącznik nr 21 - Przedmiar robót - branża sanitarna (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 22 - Przedmiar robót - branża elektryczna (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 23 - Przedmiar robót - branża teletechniczna (PDF, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 24 - Przedmiar robót - fontanna i mała architektura (DOC, 256.5 KiB)
 • Załącznik nr 25 - Przedmiar robót - znaki (PDF, 372.8 KiB)
 • Załącznik nr 26 - Kosztorys ofertowy - branża drogowa (należy złożyć do oferty) (DOC, 84 KiB)
 • Zal nr 27 do SIWZ koszt. ofert. b. sanitarna (DOCX, 47.6 KiB)
 • Zal nr 28 do SIWZ Koszt. ofert. b. elektryczna (DOCX, 19.6 KiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Koszt. ofert. b. teletech (DOCX, 12.5 KiB)
 • Zal nr 30 do SIWZ Koszt. ofert. fontanna i mała architektura (DOC, 158.5 KiB)
 • Zal nr 31 do SIWZ Koszt. ofert. znaki (DOCX, 13.5 KiB)
 • Zal 32 do SIWZ Klauzula informacyjna RODO (DOCX, 115.7 KiB)
 • Zal nr 33 do SIWZ Wytyczne konserwatorskie (PDF, 1 MiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 SIWZ (PDF, 763.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 116.3 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (DOCX, 117.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin – droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. nr 545 – etap I”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 156 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 123 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 98 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa -projekt (DOCX, 51.4 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 26.9 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja ZRID (PDF, 2.4 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ-Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 20.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Specyfikacja techniczna (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Opinia geotechniczna (PDF, 9 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt org. ruchu droga (ZIP, 1.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Projekt org. ruchu zjazd (ZIP, 6.7 MiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar b. inż (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Przedmiar b. teletech (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Kosztorys b. inż (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ Kosztorys b. teletech (PDF, 873.2 KiB)
 • Zal 20 Klauzula informacyjna RODO (DOCX, 26.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 604.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 478.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Rewitalizacja centrum miasta Nidzica- przebudowa rynku w centrum Nidzicy"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzór oferty (DOCX, 124.5 KiB)
 • Zal nr 2 oswiadczenie warunku udziału (DOCX, 115.2 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie wykluczenie (DOCX, 116.7 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOCX, 117.2 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOCX, 115.8 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oświadczenie nt. wykształcenia i kwalifikacji (DOCX, 114.3 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 115.8 KiB)
 • Zal 8 do SIWZ Umowa wzór (PDF, 6.8 MiB)
 • Zal 9 do SIWZ Karta gwarancyjna wzór (PDF, 808.5 KiB)
 • Zal 10 do SIWZ Decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 2 MiB)
 • Zal 11 do SIWZ Pozwolenie konserwatorskie (PDF, 917 KiB)
 • Zal 12 do SIWZ Pozwolenie konserwatorskie zmiana (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal 13 do SIWZ Pozwolenie na wycinkę drzew (PDF, 947.9 KiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Projekt_budowlany.zip (ZIP, 106.4 MiB)
 • Zal_15_do_SIWZ__Projekt_wykonawczy.zip (ZIP, 21.8 MiB)
 • 	Zal 16 do SIWZ Badania archeologiczne.zip (ZIP, 529.9 MiB)
 • Zal_17_do_SIWZ__STWIOR.zip (ZIP, 27.9 MiB)
 • Zal 18 do SIWZ Figurka latarnika wzór.pdf (PDF, 250.2 KiB)
 • Zal 19 do SIWZ Projekt stałej organizacji ruchu.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • 	Zal 20 do SIWZ Przedmiar b. drogowa.doc (DOC, 126.5 KiB)
 • 	Zal 21 do SIWZ Przedmiar b. sanitarna.pdf (PDF, 2.9 MiB)
 • 	Zal 22 do SIWZ Przedmiar b.elektryczna.pdf (PDF, 1.2 MiB)
 • 	Zal 23 do SIWZ Przedmiar b. teletechniczna.pdf (PDF, 62.5 KiB)
 • 	Zal 24 do SIWZ Przedmiar fontanna i mała architektura.doc (DOC, 267.5 KiB)
 • Zal 25 do SIWZ Przedmiar znaki.pdf (PDF, 498.2 KiB)
 • 	Zal 26 do SIWZ Klauzula informacyjna RODO.docx (DOCX, 115.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 776 KiB)
 • Zmiana nr 1 SIWZ-ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 679.8 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany nr 2 treści SIWZ (PDF, 784.2 KiB)
 • Zal nr 24A do SIWZ Przedmiar fontanna i mała architektura (DOC, 256.5 KiB)
 • Zal nr 25A do SIWZ Przedmiar znaki (PDF, 372.8 KiB)
 • Zal nr 27 do SIWZ Wytyczne konserwatorskie (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 856.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 780.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 215 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 122.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 98 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa projekt (PDF, 1 MiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwaranycjna (PDF, 829.7 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Zgłoszenie (PDF, 241.2 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt wykonawczy (PDF, 19 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ SST (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar (PDF, 224.9 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Kosztorys ofertowy (RTF, 157.4 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ nr 1 (DOCX, 13.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 605.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 376.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 248.5 KiB)
 • Zal n 22 do SIWZ przedmiar 9 - promenady (PDF, 505.8 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzor oferty (DOC, 141.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenia warunki udziału (DOC, 120 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie przesłanki wykluczenia (DOC, 123 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOC, 125 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOC, 122 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitalowa (DOC, 118 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa projekt (DOC, 246.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ wzor karty gwarancyjnej (DOC, 130.5 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt budowlany TOM 1-3 PROJ ZAG TERENU (ZIP, 19.2 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt budolwany TOM 2-3 WIATA Z MAŁĄ GASTR (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Projekt budowlany TOM 3-3 MIEJSCE PREZ TWÓRCZ ART (ZIP, 13.2 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ STWIOR (ZIP, 203.9 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ przedmiar 1 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 4 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ przedmiar 2 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 791.7 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ przedmiar 3 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 718.5 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ przedmiar 4 - altana z małą gastronomią (PDF, 3.7 MiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ przedmiar 5 - altana z małą gastronomią (PDF, 825.9 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ przedmiar 6 - altana z małą gastronomią (PDF, 716.7 KiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ przedmiar 7 - altana widokowa na wyspie (PDF, 932.2 KiB)
 • Zal nr 21 do SIWZ przedmiar 8 - chodniki i place (PDF, 2.3 MiB)
 • Zal nr 23 do SIWZ przedmiar 10 - przyłącza (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal nr 24 do SIWZ przedmiar 11 - parking (PDF, 655 KiB)
 • Zal nr 25 do SIWZ przedmiar 12 - oświetlenie (PDF, 681.2 KiB)
 • Zal nr 26 do SIWZ formularz cenowy (DOC, 129.5 KiB)
 • Zal nr 27 do SIWZ Zakres robót promenady (PDF, 476.9 KiB)
 • Zal nr 28 do SIWZ Projekt- kładki i promenady (PDF, 6.9 MiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (DOC, 115 KiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (PDF, 9.6 MiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (PDF, 7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 119.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 805.9 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 154 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja (zrid) (PDF, 293.7 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt Budowlany (PDF, 16.3 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt wykonawczy (PDF, 22.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST - drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ SST - oświetlenie (PDF, 278.8 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt organ. ruchu (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Przedmiar - I etap (PDF, 259.8 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (PDF, 221.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (DOCX, 31 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Plan orientacyjny (PDF, 481.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia (DOC, 96 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważniu (DOC, 38.5 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 503.1 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 17.9 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.4 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy CHODNIKI NIDZICA INFORMACJA BiOZ (PDF, 54.2 KiB)
 • Chodniki_Nidzica_Opis (PDF, 147.9 KiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_1_NOWOTKI (PDF, 1.2 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_2_NARUTOWICZA (PDF, 1.6 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_3_MARCHLEWSKIEGO (PDF, 1.5 MiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_3_1 (PDF, 135.7 KiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_4_1 (PDF, 165.8 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal 11 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 546 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2017-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia PPP (DOCX, 45.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (PDF, 492.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia, informacja o planowanym PPP (PDF, 439.4 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 604.2 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Załącznik do programu - plansze (ZIP, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 559.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 440.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 515.9 KiB)
 • 2018-09-20 SIWZ Nidzica PPP (PDF, 1.3 MiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 1 Formularz oferty (DOC, 138 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 2 Istotne Postanowienia Umowy o Partnerstwie Publiczno (DOCX, 124.3 KiB)
 • Zał nr 3 Aktualne PFU (ZIP, 77.8 MiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 4 Standardy Dostępności Obiektu (DOCX, 56.4 KiB)
 • 2017-09-20 Zał Nr 5 Wzór Raportu z Postępu Prac (DOCX, 20.7 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 6 Wzór wykazu podwykonawców (DOC, 34 KiB)
 • 2017-09-20 Zał Nr 7 Harmonogram Spłaty Etapu Robót (DOCX, 22.1 KiB)
 • 2017-09-20 Zał Nr 8 Harmonogram Spłaty Etapu Utrzymania (DOCX, 18.4 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 9 Wykaz Robót (DOCX, 18.3 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 10 Wykaz Osób (DOCX, 19 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 11 Klauzula RODO (DOCX, 25.7 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 12 Oświadczenie RODO (DOCX, 25.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 768.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany SIWZ 24.10.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ po zmianach (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowy po zmianach (DOCX, 33.5 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy po zmianach (PDF, 1.6 MiB)
 • Harmonogram spłaty etapu robót zał 7 po zmianach (DOCX, 22.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 258.4 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2017-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-04 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 504.2 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.2 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal_nr_9_do_SIWZ_Projekt wykonawczy (ZIP, 4.6 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna_-_ul._Nowotki_zad._1.pdf (PDF, 286.2 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 286.2 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 286.5 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 211.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 406 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2017-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załączniki nr 1 do Ogłoszenia PPP (DOCX, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (DOCX, 69.2 KiB)
 • Zal nr 3 do ogł. Informacja o planowanym PPP (DOCX, 17.5 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 612.3 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Plansza 1, zał. do programu funkcjonalno-uzytkowego - część graficzna (JPG, 20.2 MiB)
 • Plansza 2 (JPG, 8.7 MiB)
 • Plansza 3 (JPG, 6.7 MiB)
 • Plansza 4 (JPG, 7 MiB)
 • Plansza 5 (JPG, 11 MiB)
 • Plansza 6 (JPG, 18.1 MiB)
 • Plansza 7 (JPG, 24 MiB)
 • Plansza 8 (JPG, 19.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 102.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2017-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWIZ (PDF, 457.2 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 122 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_harmonogram (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 307.7 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2017-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 459.9 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 121.5 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 131.3 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2015-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 675.5 KiB)
 • Załącznik 1 do SIWZ (PDF, 285.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 245.7 KiB)
 • Zalącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • Zalącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 249.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 242.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 231.8 KiB)
 • Zalącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 383.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 519.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 543.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 559.1 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/7 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/8 do SIWZ (PDF, 213.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/9 do SIWZ (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/11 do SIWZ (PDF, 482.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/12 do SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 103.2 KiB)
 • Zalącznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 89.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/3 do SIWZ (PDF, 98.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/4 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Zalącznik nr 11/5 do SIWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/6 do SIWZ (PDF, 95.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/7 do SIWZ (PDF, 89.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/8 do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • Zalącznik nr 11/9 do SIWZ (PDF, 99 KiB)
 • Zalącznik nr 11/10 do SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • Zalącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Zalącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Zalącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zalącznik nr 16/1 do SIWZ (PDF, 242.6 KiB)
 • Zalącznik nr 16/2 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Zalącznik nr 16/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Zalącznik nr 16/4 do SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • Zalącznik nr 16/5 do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • Zalącznik nr 16/6 do SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • Zalącznik nr 16/7 do SIWZ (PDF, 278 KiB)
 • Zalącznik nr 16/8 do SIWZ (PDF, 271.5 KiB)
 • Zalącznik nr 16/9 do SIWZ (PDF, 251.4 KiB)
 • Zalącznik nr 16/10 do SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Zalącznik nr 16/11 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Zalącznik nr 17 do SIWZ (PDF, 267 KiB)
 • Zalącznik nr 18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Zalącznik nr 19/1 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Zalącznik nr 19/2 do SIWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Zalącznik nr 19/3 do SIWZ (PDF, 882.7 KiB)
 • Zalącznik nr 19/4 do SIWZ (PDF, 421.5 KiB)
 • Zalącznik nr 19/5 do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Zalącznik nr 19/6 do SIWZ (PDF, 435.9 KiB)
 • Zalącznik nr 19/7 do SIWZ (PDF, 364.1 KiB)
 • Zalącznik nr 19/8 do SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Zalącznik nr 20/1 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zalącznik nr 20/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Zalącznik nr 20/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Zalącznik nr 21/1 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalącznik nr 21/2 do SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Zalącznik nr 21/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Zalącznik nr 21/4 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • Zalącznik nr 21/5 do SIWZ (PDF, 364 KiB)
 • Zalącznik nr 21/6 do SIWZ (PDF, 345.2 KiB)
 • Zalącznik nr 21/7 do SIWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Zalącznik nr 21/8 do SIWZ (PDF, 150.4 KiB)
 • Zalącznik nr 21/9 do SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Zalącznik nr 21/10 do SIWZ (TIF, 1.1 MiB)
 • Zalącznik nr 21/11 do SIWZ (TIF, 1.2 MiB)
 • Zalącznik nr 21/12 do SIWZ (TIF, 760.8 KiB)
 • Zalącznik nr 21/13 do SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • Zalącznik nr 22 do SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • Zalącznik nr 23 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 24 do SIWZ (PDF, 639.7 KiB)
 • Załącznik nr 25 do SIWZ (PDF, 929.9 KiB)
 • Zalącznik nr 26 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 27 do SIWZ (PDF, 99.8 KiB)
 • Zalącznik nr 28 do SIWZ (PDF, 175.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.7 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2015-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 320.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 602.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 326.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 211.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 228.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 198.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 309.7 KiB)
 • Załącznik nr 6/1 do SIWZ (PDF, 279.4 KiB)
 • Załącznik nr 6/2 do SIWZ (PDF, 281 KiB)
 • Załącznik nr 6/3 do SIWZ (PDF, 310 KiB)
 • Załącznik nr 6/4 do SIWZ (PDF, 302.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6-5 do SIWZ (PDF, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/6 do SIWZ (PDF, 299.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6/7 do SIWZ (PDF, 303.8 KiB)
 • Załącznik nr 6/8 do SIWZ (PDF, 299.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/9 do SIWZ (PDF, 302.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/10 do SIWZ (PDF, 348.5 KiB)
 • Załącznik nr 6/11 do SIWZ (PDF, 347.2 KiB)
 • Załącznik nr 6/12 do SIWZ (PDF, 311.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/13 do SIWZ (PDF, 542.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 98 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (XLSX, 16.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 176.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 151.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2014-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont Ratusza – etap V”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 234 KiB)
 • SIWZ (DOC, 802 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (DOC, 138 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 353 KiB)
 • Załacznik nr 9/1 do SIWZ (PDF, 26.5 MiB)
 • Załacznik nr 9/2 do SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • Załacznik nr 9/3 do SIWZ (PDF, 16.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/4 do SIWZ (PDF, 867.9 KiB)
 • Załacznik nr 9/5 do SIWZ (PDF, 38.8 MiB)
 • Załacznik nr 9/6 do SIWZ (PDF, 13.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/7 do SIWZ (PDF, 68.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/8 do SIWZ (PDF, 18.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/9 do SIWZ (PDF, 5.8 MiB)
 • Załacznik nr 10 do SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 552.3 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ (XLS, 165 KiB)
 • Załacznik nr 14 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.7 KiB)