ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, znak sprawy TI.271.14.2022
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 174-489864 z dnia 09.09.2022r. (PDF, 144.6 KiB)
 • SWZ z załącznikami (DOCX, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (DOCX, 341.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (DOCX, 80.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) (ZIP, 84 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wzór zobowiązania (DOCX, 64 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw i usług (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 60.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 – Wzór umowy dla Części 1 (DOCX, 98.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 – Wzór umowy dla Części 2 (DOCX, 97.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 – Wzór umowy dla Części 3 (DOCX, 97.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy – Informacja art. 13 (DOCX, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy – Informacja art. 14 (DOCX, 58.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 947.9 KiB)
 • Zał nr 10 – Oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DOCX, 72.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ (DOC, 61.5 KiB)