Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy Zadanie nr 3: Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy Zadanie nr 4: Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 15591- 2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-03-04 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-03-04 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2016-02-16 przez Jacek Kosmala

Treść:

Nidzica, dnia 16 lutego 2016r.                                                               Nr postępowania: TI. 271.3.2016
 
Zadanie nr 1:
Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy
Zadanie nr 2:
Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy
Zadanie nr 3:
Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N
(ul. Osińskiego) w Nidzicy
Zadanie nr 4:
Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nidzica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie nr 1:
Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy
Zadanie nr 2:
Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy
Zadanie nr 3:
Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy
Zadanie nr 4:
Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych:
 
Zadanie nr 1:
Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy.
 
Zadanie obejmuje:
1/ budowę jezdni, chodników i zatok postojowych w ulicy Kraszewskiego z masy bitumicznej (jezdni) i kostki betonowej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej;
2/ przebudowę istniejącej jezdni i chodników w ulicy 3 Maja z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
 
i/lub*
Zadanie nr 2:
Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy
 
Zadanie obejmuje  przebudowę istniejącej jezdni i chodników w ulicy Sportowej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
 
i/lub*
Zadanie nr 3:
Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy
 
Zadanie obejmuje budowę jezdni, chodników i zatok postojowych w ulicach: Ogrodowej i Osińskiego  z masy bitumicznej (jezdni) i kostki betonowej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
i/lub*
Zadanie nr 4:
Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy
 
Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
 
W/w zadania realizowane są w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul.3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeka Wkrą w Nidzicy.
 
 
Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45231300-8, 45316110-9, 45221100-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak. Liczba części:4
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2016.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty świadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1/ dla zadania nr 1:
 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej jedna robotę polegającą na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto
2/ dla zadania nr 2:
 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej jedna robotę polegającą na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto
3/ dla zadania nr 3:
 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej jedna robotę polegającą na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto
4/ dla zadania nr 4:
 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej jedna robotę polegającą na budowie lub przebudowie obiektu mostowego  o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa wyżej są poświadczenia oraz inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Przez poświadczenia należy rozumieć dokumenty potwierdzające określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniami będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W sytuacji, gdy dołączone do oferty wykaz robót lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub z przedstawionych dokumentów wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty  budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów (załącznik nr 4 do SIWZ wraz z poświadczeniami potwierdzającymi wykonanie wskazanych robót zgodnie z warunkiem wskazanym przez Zamawiającego). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1/ dla zadania nr 1: dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi , posiadającymi  uprawnienia  w specjalnościach:
 
a) inżynieryjnej drogowej w zakresie zgodnym z § 13 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
b) instalacyjnej (sanitarnej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
c) instalacyjnej (elektrycznej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
d) instalacyjnej (telekomunikacyjnej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
 
2/ dla zadania nr 2: dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi , posiadającymi  uprawnienia  w specjalnościach:
 
a) inżynieryjnej drogowej w zakresie zgodnym z § 13 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
b) instalacyjnej (sanitarnej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
 
3/ dla zadania nr 3: dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi , posiadającymi  uprawnienia  w specjalnościach:
 
a) inżynieryjnej drogowej w zakresie zgodnym z § 13 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
b) instalacyjnej (sanitarnej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
c) instalacyjnej (elektrycznej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
d) instalacyjnej (telekomunikacyjnej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
 
4/ dla zadania nr 4: dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi , posiadającymi  uprawnienia  w specjalnościach:
 
a) inżynieryjnej drogowej w zakresie zgodnym z § 13 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
b) inżynieryjnej mostowej w zakresie zgodnym z § 13 ust. 1 lub 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
c) instalacyjnej (sanitarnej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów (załącznik nr 5 do SIWZ) i oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 1. Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z zawartym w niej oświadczeniem dotyczącym podwykonawstwa, które należy uzupełnić.
 2. Kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o przedstawione przedmiary robót.
 3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do Oferty.
 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ lub załącznik nr 8 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24b. ust.3 Pzp Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który nie złożył w/w listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień  ws. powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z at. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5 i 6 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia w/w zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
      że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.               
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 
1. Cena - 98
2. Gwarancja jakości - 2
 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach opisanych w § 6 ust. 6, jeżeli będą one miały wpływ na cenę;
2) zmiana stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy;
3) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) udzielenia zamówień dodatkowych lub gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:
 • wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1;
 • wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2;
b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do   zapobieżenia mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
d) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót;
e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych;
f) zgłoszenia przez Wykonawcę żądania wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, o które mowa w § 1 ust. 3.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, których Wykonawca wskazał w ofercie, na inne osoby spełniające wymagania określone w SIWZ.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa z zachowaniem zasad określonych w § 10 projektu umowy.
6. Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3 ppkt b), c), d), e) będzie równy okresowi przerwy lub przestoju. Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3, ppkt a) ustalony będzie w oparciu o realny wpływ tych przyczyn na termin zakończenia przedmiotu umowy.
7. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, postanowienia umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów.
 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nidzica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 3) w godz.7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um@nidzica.pl
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                      
04.03.2016 godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2016 r. o godz. 11:15 w sali nr 41 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:  Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy
 
 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie obejmuje:
1/ budowę jezdni, chodników i zatok postojowych w ulicy Kraszewskiego z masy bitumicznej (jezdni) i kostki betonowej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej;
2/ przebudowę istniejącej jezdni i chodników w ulicy 3 Maja z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45231300-8, 45316110-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2016.
4) Kryteria oceny ofert:
1. Cena - 98
2. Gwarancja jakości - 2
 
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie obejmuje  przebudowę istniejącej jezdni i chodników w ulicy Sportowej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45231300-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.20136.
4) Kryteria oceny ofert:
1. Cena - 98
2. Gwarancja jakości - 2
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy
 
 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie obejmuje budowę jezdni, chodników i zatok postojowych w ulicach: Ogrodowej i Osińskiego  z masy bitumicznej (jezdni) i kostki betonowej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45231300-8, 45316110-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2016.
4) Kryteria oceny ofert:
1. Cena - 98
2. Gwarancja jakości - 2
 
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy
 
 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45231300-8, 45316110-9, 45221100-3
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2016.
4) Kryteria oceny ofert:
1. Cena - 98
2. Gwarancja jakości - 2
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2016 r.
 pod poz. 15591- 2016
Burmistrz Nidzicy
Jacek Kosmala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-15 14:34:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-16 15:18:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-22 15:45:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6499 raz(y)