Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Dostawa energii elektrycznej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 322214- 2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-10-21 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2016-10-12 przez Jacek Kosmala

Treść:

Nr postępowania: TI. 271.6.2016
Nidzica, dnia 12 października 2016r.                                                    
 
Nidzica: Dostawa energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 214 z późn. zm.) został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Nidzica, wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, krajowy numer identyfikacyjny 51074364000000, ul. Plac Wolności  1, 13100   Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, państwo , tel. 089 625 07 10,
e-mail um@nidzica.pl, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
bip.nidzica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób: poczta, kurier, osobiście
Adres:  Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej
Numer referencyjny: TI.271.6.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii Zamawiającego, zwanych dalej PPE, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w łącznej ilości ok. 1 960 MWh. Wolumen wyliczono na podstawie szacunkowego i prognozowanego zużycia energii.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi związanej z dystrybucją energii elektrycznej.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywa się :
a) za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej zwanym dalej OSD. Warunki świadczenia usługi dystrybucyjnej dla PPE wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, określają odrębne umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej, zawarte z właściwym OSD tj. ENERGA –OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; b) przy zapewnieniu mocy umownej opisanej w załączniku nr 1 do umowy oraz przy zapewnieniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
c) przy zachowaniu zasad bilansowania handlowego, o których mowa w § 6 umowy.
4. Każdy PPE wymieniony w załączniku nr 1 do umowy, posiada dane charakterystyczne tj. nazwę, adres, nr licznika, nr PPE, wielkość mocy zamówionej i zabezpieczenia przedlicznikowego, rodzaj taryfy oraz ilość kWh przewidywanych do zużycia w 2017 r.
5. Rozliczenie za energię elektryczną będzie przedkładane po otrzymaniu odczytów z urządzeń pomiarowych, przekazanych przez OSD, po upływie okresu rozliczeniowego, który zgodnie z zawartymi umowami na usługę dystrybucyjną, został określony jako dwumiesięczny.
6.1. Faktura rozliczeniowa za dostawę energii elektrycznej winna zawierać specyfikację określającą: nazwę PPE (np.: oświetlenie drogowe, remiza OSP, budynek ratusza ), adres, okres podlegający rozliczeniu, ilość rozliczanych kWh, cenę jednostkową kWh wynikającą ze złożonej oferty oraz kwotę należności brutto.
6.2. Cena za 1 kWh energii elektrycznej powinna być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku a podatek VAT obliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie trwania umowy.
6.3. Dostawca będzie wystawiał faktury na Gminę Nidzica zawierając dane adresowe, nr NIP i nr Regon Gminy, przy czym w przypadku obciążenia pozostałych jednostek wymienionych w załączniku nr 1, dodatkowo na fakturze należy umieścić nazwę tej jednostki (np. Zespół Szkół nr 1, Przedszkole nr 4, MOPS, itp.) a dokument rozliczeniowy winien być dostarczony/przesłany na adres tej jednostki. 6.4. Fakturę za dostawę energii elektrycznej należy wystawić po zakończeniu okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD, w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych wskazanych przez OSD.
7. Wystąpienie przypadków : a) o których mowa w § 13 ust. 2.1 lit.a umowy spowoduje, że rozliczenie za energię elektryczną będzie obejmowało pełny okres rozliczeniowy wskazany przez OSD dla PPE podlegającego rezygnacji, przekazaniu, sprzedaży, wynajmu czy likwidacji; b) o których mowa w § 13 ust. 2.1 lit.b i c umowy spowoduje, że nowo przyłączone PPE będą rozliczane po skutecznym zgłoszeniu do OSD, wg ilości zużytej energii podanej przez OSD i ceny jednostkowej przyjętej z oferty Dostawcy.
7.1. Ewentualna zmiana związana z wyżej zaistniałymi przypadkami, nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie dostarczoną energię, obliczoną wg ilości kWh i cen jednostkowych wynikających ze złożonej oferty.
8. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia mocy umownych oraz zmiany grup taryfowych dla poszczególnych PPE wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, po uzyskaniu warunków technicznych dokonania takich zmian od właściwego OSD. Zmiana taka wymaga każdorazowo zaktualizowania załącznika nr 1 do umowy, w zakresie dotyczącym danego PPE.
8.1. Powstanie zmian, o których mowa wyżej, nie będzie skutkować roszczeniami finansowymi wobec Zamawiającego, na co Dostawca wyraża zgodę.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:09300000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej bip.nidzica.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust, 1 pkt 23 ustawy. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
   
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin płatności
40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
   
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany w niniejszej umowie w przypadku zmiany wynagrodzenia Dostawcy spowodowanego:
a) rezygnacją z PPE wymienionych w załączniku do umowy, przekazaniem, sprzedażą, wynajmem obiektu innemu właścicielowi, zamknięciem lub likwidacją PPE,
b) zwiększeniem ilości PPE związanym z przyłączeniem nowych punktów do sieci elektroenergetycznej OSD,
c) przyłączeniem nowych punktów poboru energii bez zwiększania ilości PPE,
d) zmianą cen określonych w § 7 ust. 1 umowy wyłącznie w przypadku : ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązującego w dacie powstania obowiązku podatkowego i w czasie trwania umowy lub podatku akcyzowego,
e) zmianą innych elementów mających wpływ na wynagrodzenie Dostawcy, wynikających ze zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie, o których mowa w § 2 ust.4 umowy.
2. Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu przepisów ustawy pzp.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. lit. a lub b Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej zmiany załącznika nr 1 do umowy, po wcześniejszym powiadomieniu Dostawcy. Zmiana ta nie powoduje zmiany tego załącznika w zakresie pozostałych PPE.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/10/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostaną podpisane umowy będące przedmiotem niniejszego postępowania ( załącznik Nr 5 do SIWZ) odrębnie dla każdej jednostki wymienionej w załączniku nr 1 do projektu umowy.
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2016 r.
 pod poz.  322214- 2016
 
 
 
                                                                                                                BURMISTRZ NIDZICY
                                                                                                                 Jacek Kosmala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Kosmala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-12 15:18:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Chabowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-13 07:52:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksym
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-27 09:33:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1193 raz(y)