Budowa lamp solarnych w miejscowościach... - Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Budowa lamp solarnych w miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 541451-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-04-23 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-04-23 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-04-06 przez Anna Romanik

Treść:

 Nidzica, dnia 06 kwietnia 2018 r.                                                                                                                   Nr postępowania: TI. 271.10.2018
 
Gmina Nidzica: Budowa lamp solarnych w miejscowościach położonych
na terenie sołectw Gminy Nidzica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, krajowy numer identyfikacyjny 51074364000000, ul. Plac Wolności  1, 13100   Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 625 07 10, e-mail: um@nidzica.pl, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej (URL): bip.nidzica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
http://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
http://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie     adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:  poczta, kurier, osobiście
Adres:  Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa lamp solarnych w miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica, obejmująca zadania:
Zadanie nr 1: „Budowa lamp solarnych na terenie sołectw”,
Zadanie nr 2: „Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Dobrzyń),
Zadanie nr 3: „Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Likusy),
Zadanie nr 4: „Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Łyna),
Zadanie nr 5: „Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Módłki),
Zadanie nr 6: „Lampy solarne” (fundusz sołecki – Napiwoda),
Zadanie nr 7: „Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Szerokopaś),
Zadanie nr 8: „Zakup i montaż lamp solarnych” (fundusz sołecki – Tatary),
Zadanie nr 9: „Zakup latarni ulicznej solarnej” (fundusz sołecki – Żelazno),
Zadanie nr 10: „Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie” (fundusz sołecki – Łysakowo).
 
Numer referencyjny: TI.271.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 10
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lamp solarnych w miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica. Zamówienie polega na zakupie i montażu łącznie 29 szt.  lamp solarnych oraz zakupie wraz z montażem 1 szt. lampy hybrydowej.  
Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Nidzica (zadanie nr 1) oraz ze środków przeznaczonych na ten cel w poszczególnych funduszach sołeckich (zadania od nr 2 do nr 10). 
Zamówienie będzie realizowane w niżej wymienionych zadaniach:
Zadanie nr 1: „Budowa lamp solarnych na terenie sołectw”.
Zadanie nr 2: „Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Dobrzyń).
Zadanie nr 3: „Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Likusy).
Zadanie nr 4:„Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Łyna).
Zadanie nr 5:„Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Módłki).
Zadanie nr 6:„Lampy solarne” (fundusz sołecki – Napiwoda).
Zadanie nr 7:„Zakup i montaż lampy solarnej” (fundusz sołecki – Szerokopaś).
Zadanie nr 8:„Zakup i montaż lamp solarnych” (fundusz sołecki – Tatary).
Zadanie nr 9:„Zakup latarni ulicznej solarnej” (fundusz sołecki – Żelazno).
Zadanie nr 10:„Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie” (fundusz sołecki – Łysakowo).
2. Oczekiwane parametry lamp (dla zadań od nr 1 do nr 10):
-  oprawa LED o mocy min. 25 W,
-  panel monokrystaliczny o mocy min. 300 W
-  strumień świetlny min. 2700 lm,
-  żywotność źródła światła min. 50000 h,
-  IP min. 65,
-  akumulator żelowy o pojemności min. 120 Ah w obudowie szczelnej, wodoodpornej i mrozoodpornej
-  czas pracy lampy min. 12 -14 godz. /dobę w warunkach jesienno-zimowych,
-  czas autonomii do 4 dni,
-  lampy z wbudowanym systemem redukcji mocy,
-  słup stalowy ocynkowany o wysokości przystosowanej do zamontowania wysięgnika jednoramiennego
   i oprawy solarnej, zestawu paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej, zaprojektowany dla I strefy
   wiatrowej i montażu lamp na  wys. min.5 m, 
-  fundament betonowy prefabrykowany, o głębokości dostosowanej do montażu słupa przewidzianego
   dla lampy solarnej lub hybrydowej, 
2.1. Dodatkowo dla lampy hybrydowej (dot. zadania nr 10):
-  turbina wiatrowa o mocy 300 - 400 W, 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapki ewidencyjne z zaznaczonym miejscem lokalizacji lamp oraz zestawienie z wykazem miejscowości, ilością  lamp do wbudowania i odległościami do poszczególnych miejscowości, w których  Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia.
4. Oferowane produkty muszą spełniać wszelkie normy techniczne dopuszczające produkt do obrotu
i użytkowania na terenie Polski.
5. Wykonawca dołączy do oferty deklaracje zgodności UE i deklaracje właściwości użytkowych produktów, oferowanych do wykonania zamówienia.
 
Szczegółowe zestawienie ilości lamp dla poszczególnych zadań wymienionych w przedmiocie zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ. Zakres i sposób wykonania zadań określa projekt umowy, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych w umowie warunkach.
II. Wymagania Zamawiającego związane z zatrudnieniem przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust.3a Pzp):
  1. Przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego Podwykonawca, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych za wyjątkiem operatorów maszyn i urządzeń. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, wynikają z projektu budowlano-wykonawczego.
Szczegółowe  wymagania i sankcje z tytułu ich nie spełnienia Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45316110-9, Dodatkowe kody CPV: 09331200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:          Waluta: poniżej 5 225 000 euro     
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 10/08/2018.
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający w tym zakresie nie wymaga innych dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający w tym zakresie nie wymaga innych dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W celu potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku, Wykonawca wykaże, że:
A)  nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 2 zadania  polegające na budowie oświetlenia drogowego lub montażu solarnych lamp ulicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.
 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej bip.nidzica.pl informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą  n/w oświadczeń i dokumentów:
1.1. aktualnych na dzień składania ofert, oświadczeń stanowiących  potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Szczegółowy zakres wymaganych informacji wskazany jest we wzorach oświadczeń zawartych w załącznikach  nr 2 i 3 do SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 
1.2. Wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do formularza oferty, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, należy załączyć sporządzone w języku polskim, następujące załączniki:
1)  Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do Oferty odpowiednio wg wymagań określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań wymienionych w przedmiocie zamówienia, w tym deklaracje zgodności UE i deklaracje właściwości użytkowych produktów, oferowanych do wykonania zamówienia,
2) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa,
3) Zobowiązanie innych podmiotów w formie pisemnej (oryginał).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
Informacja na temat wadium(jeżeli dotyczy):
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
 
   
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji
40
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
   
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy, może nastąpić w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiany przewidywane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dodatkowo przewiduje możliwość wprowadzenia  zmian w umowie, o których mowa w § 9  wzory umowy (załącznik: nr 7 do SIWZ).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/04/2018, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert  nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
 w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 11:15, pokój nr 5  (parter) .
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr:
1
Nazwa:
„Budowa lamp solarnych na terenie sołectw”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa lamp solarnych na terenie sołectw”  w miejscowościach: Bolejny, Jabłonka, Kanigowo, Łysakowo, Módłki, Napiwoda, Orłowo, Piątki, Szerokopaś, Wały, Waszulki, Wietrzychowo, Wikno, Zagrzewo, Załuski.  Zamówienie polega na zakupie i montażu łącznie 18 szt.  lamp solarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:    
 data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
2
Nazwa:
„Zakup i montaż lampy solarnej”(fundusz sołecki-Dobrzyń)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż lampy solarnej”  w miejscowości Dobrzyń. Zamówienie polega na zakupie i montażu 1 szt.  lampy solarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:   
 data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
3
Nazwa:
„Zakup i montaż lampy solarnej”(fundusz sołecki-Likusy)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż lampy solarnej”  w miejscowości Brzeźno Łyńskie, sołectwo Likusy. Zamówienie polega na zakupie i montażu 1 szt.  lampy solarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:     data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
4
Nazwa:
„Zakup i montaż lampy solarnej”(fundusz sołecki-Łyna)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż lampy solarnej”  w miejscowości Łyna. Zamówienie polega na zakupie i montażu 1 szt.  lampy solarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:     data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
5
Nazwa:
„Zakup i montaż lampy solarnej”(fundusz sołecki-Módłki)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż lampy solarnej”  w miejscowości Módłki. Zamówienie polega na zakupie i montażu 1 szt.  lampy solarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:     data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
6
Nazwa:
„Lampy solarne”(fundusz sołecki-Napiwoda)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia pn.: „Lampy solarne”  w miejscowościach Koniuszyn i Napiwoda, sołectwo Napiwoda. Zamówienie polega na zakupie i montażu 2 szt.  lamp solarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:   
 data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
7
Nazwa:
„Zakup i montaż lampy solarnej”(fundusz sołecki - Szerokopaś)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż lampy solarnej”  w miejscowości Szerokopaś. Zamówienie polega na zakupie i montażu 1 szt.  lampy solarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:    
data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
8
Nazwa:
„Zakup i montaż lampy solarnych”(fundusz sołecki-Tatary)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż lamp solarnych”  w miejscowości Tatary. Zamówienie polega na zakupie i montażu 3 szt.  lamp solarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:    
data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
9
Nazwa:
„Zakup latarni ulicznej solarnej”(fundusz sołecki-Żelazno)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup latarni ulicznej solarnej”  w miejscowości Żelazno. Zamówienie polega na zakupie i montażu 1 szt.  lampy solarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:        okres w dniach:         data rozpoczęcia:    
data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
10
Nazwa:
„Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie”
(fundusz sołecki-Łysakowo)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie” . Zamówienie polega na zakupie i montażu 1 szt.  lampy hybrydowej do miejscowości Łysakowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym oczekiwane parametry lamp opisano w sekcji II pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ. Dodatkowe parametry dla lampy hybrydowej: turbina wiatrowa o mocy 300 - 400 W.
 
2)Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 09331200-0.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0                  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:   okres w dniach:   data rozpoczęcia:    
data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 06.04.2018 r.: w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod poz. 541451-N- 2018,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie  internetowej http://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Nidzicy
                                                                                                                                                                                                  Jacek Kosmala              

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Romanik Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Romanik Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 14:22:50
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 14:42:17
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-05-14 13:08:40
Artykuł był wyświetlony: 391 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej