ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dotyczące „Budowy instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów” na dz. nr 107/28 obręb Tatary.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-28 13:38:25 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 28 listopada 2023 r.
TI.6220.43.2023
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.)- dalej ooś,
 
Burmistrz Nidzicy podaje do publicznej wiadomości
 
informację o przystąpieniu - z udziałem społeczeństwa-  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów” na dz. nr 107/28 obręb Tatary.
     Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Inwestora-  Energia Kołaki Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, z dnia 09.10.2023 r.
     Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Nidzicy. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Organem właściwym do wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy oraz Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. (zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy ooś):
- wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami;
- raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko sporządzonym w październiku 2023 r.
     Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
     Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś od dnia odpowiednio:
- udostępnienia informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego;
- ogłoszenia informacji w siedzibie organu właściwego w sprawie,
- ogłoszenia informacji przez obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
     Uwagi i wnioski mogą być wnoszone (art. 34 ustawy ooś):
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Nidzicy.
 
Niniejsze obwieszczenie,  podaje się do publicznej wiadomości, poprzez:
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nidzica.pl/),
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tatary.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-28 13:36:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-28 13:38:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-28 13:38:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony