ˆ

Strona główna

Strona główna - informacja

Tytył nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wszystkie należności w tym z tytułu podatków, opłaty skarbowej i pozostałych opłat można wpłacać:
 
w kasie urzędu w godz. 800- 1400  lub na konto Gminy Nidzica w banku:
 
PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr  35 1020 3613 0000 6502 0004 7993
 
______________________________________________________________________________________________________
 
KOMUNIKAT
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
 
Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że na terenie Gminy Nidzica obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 7:30-15:30
pod numerem 89 625 26 79, 89 625 29 14.
 
Wnioski o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są dostępne na stronie   https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf
oraz
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy od dnia 26 września 2022r.
 
Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wersji papierowej przyjmowane będą od dnia 26 września 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy, Kolejowa 5, parter.
 
Wnioski będzie można składać:
1) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
2) tradycyjnie (papierowo) – od dnia 26 września 2022r do 30 listopada 2022 r.
 
_________________________________________________________________________________
 
KOMUNIKAT
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
NA DODATEK WĘGLOWY
 
 
Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że na terenie Gminy Nidzica obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5. 
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 7:30 - 15:30 pod numerem
89 625 26 79,  89 625 29 14.
 
 
Wnioski będzie można składać:
1) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
2) tradycyjnie (papierowo) – od dnia 22 sierpnia 2022r do 30 listopada 2022 r.
 
 
Wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego są dostępne na stronie MOPS w Nidzicy
 
https://mopsnidzica.naszops.pl/n,dodatek-weglowy-komunikat
 
oraz
 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy od dnia 22 sierpnia 2022r.
 
 
Wnioski o dodatek węglowy w wersji papierowej przyjmowane będą od dnia 22 sierpnia 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy, Kolejowa 5, parter.
 
 
      
W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz.1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022r
 
 
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
 
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub palet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 
 
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 
 
________________________________________________________________________________________
 
 
Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie
 
 
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zadania gminy w tym zakresie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.
 
Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia na kwotę 40 zł za osobę dziennie oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych.
 
Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1020). Wzór wniosku o świadczenie pieniężne określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.( Dz. U. z 2022r. poz. 608 i poz. 941), zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022r.(Dz.U. z 2022r. poz. 941).
 
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.
 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 
Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:
1)  imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek,
2) PESEL lub NIP składającego wniosek,
3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania,
4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL,
5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie,
7) świadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający prawo do dysponowania lokalem wskazanym we wniosku jako miejsce zakwaterowania uchodźców.
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek wnioskodawca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.
Przyznanie i wypłata świadczenia może zostać uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji ww. warunków dokonywać będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Nidzicy na podstawie upoważnienia Burmistrza Nidzicy.
 
Wnioski rozpatrywane będą w terminie miesiąca od dnia złożenia (wpływu). 
 
Wnioski można składać:
 1. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, parter, pokój nr 1,
w godzinach pracy Urzędu;
 1. elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
Inspektor ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, w tym od osób fizycznych, które wyrażają gotowość zakwaterowania w swoich lokalach obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z inspektorem ds. wojskowych, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej  -
tel.89 625 07 62
 
 
DO SPRAWY POBIERZ WNIOSEK Z ZAŁĄCZNIKIEM:
 
 
 
 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany do poświadczenia, że posiada prawo dysponowania lokalem wskazanym we wniosku jako miejsce zakwaterowania uchodźców. 
 
 
Informujemy, że:

1) wniosek o świadczenie pieniężne obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 30 czerwca 2022 roku należy złożyć do dnia 31 lipca 2022 roku.

2) wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu 30 czerwca 2022 roku należy złożyć w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
 
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
 
PESEL dla Ukraińców – uproszczona procedura
 
Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną do Polski będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
 
Kto może otrzymać numer PESEL?
Każdy, kto:
 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • złoży osobiście, w dowolnym urzędzie gminy, w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL,
/w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o nadanie numeru PESEL składa  jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem/.
 
Pamiętaj!
Wniosek może złożyć obywatel Ukrainy, który nie posiada zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nie złożył wniosku o ochronę międzynarodową.
 
W celu otrzymania numeru PESEL należy:
Wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie i złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby wnioskującej, w oparciu o dokumenty (nawet te, które utraciły swoją ważność), takie jak: paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci może być również akt urodzenia.

Pamiętaj !
Wybierając się do Urzędu zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku oraz twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:
 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Do wniosku dołącz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
1) działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
2) adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz do Urzędu Miejskiego w Nidzicy – I piętro, pokój nr 33 i 32.  Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. 

 
Do pobrania wzór formularza o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie:
 
 
 
 
 
Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy:
 
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, że wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z pobytem w Polsce osób uciekających z Ukrainy zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu: 
        
 
oraz

Akapit nr 2 - brak tytułu

                                                          
DODATEK OSŁONOWY – nowe świadczenie 
realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nidzicy.

Szanowni Państwo, informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.
 
Wszelkie informacje  na stronie internetowej MOPS:   https://mopsnidzica.naszops.pl/bip/n,dodatek-oslonowy-nowe-swiadczenie
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, ul.Plac Wolności 1
Tel. 89-625 07 10; Fax. 89-625 07 11
NIP: 745 00 07 767,  REGON: 000687764
 
 
GMINA NIDZICA
jest podatnikiem podatku VAT
NIP: 984 016 15 72, REGON: 510743640
 
 
Urząd Miejski w Nidzicy pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek: od godz. 800 do 1600
wtorek- piątek: od godz. 730 do 1530
 
 
Przyjmowanie interesantów:
Burmistrz - pokój nr 19 (I piętro) w 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca w godz. 1000 - 1300  
lub po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie tel. (89) 625 07 10
 
Zastępca Burmistrza - pokój nr 19 (I piętro) w każdy poniedziałek w godz. 1000 - 1500 
lub po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie tel. (89) 625 07 10
 
Sekretarz, Skarbnik i kierownicy wydziałów - codziennie, w godzinach pracy urzędu
 
 
 
UWAGA !
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nidzicy Nr 1020/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy z dniem 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie zasady przyjmowania interesantów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy:
 
pracownicy Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego przyjmują interesantów: 
 • poniedziałek, 
 • środa, 
 • piątek,
wtorek i czwartek są dniami wewnętrznymi, w które nie przyjmują interesantów;
 
pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Nidzicy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.
 
 
 
 
 
 
Komunikacja z Urzędem
Sekretariat
89 625 07 10
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Wydział Gospodarki Mienieniem Komunalnym i Rolnictwa
Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
(stanowiska, telefony)
Biuro Rady Miejskiej
Straż Miejska
Urząd Stanu Cywilnego
 Inspektor Ochrony Danych
89 625 07 29
 
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
Zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych
 
Zachęcamy Państwa do korzystania z przygotowanych usług elektronicznych zebranych na portalu eUsług - https://euslugi.nidzica.pl.
 
Udostępniliśmy Państwu katalog ok. 120 usług, które świadczy Urząd dla mieszkańców, przedsiębiorców, podatników.  Wszystkie zostały opisane w jednakowy sposób i skatalogowane wg. rodzaju załatwianej sprawy oraz wydziału ją realizującego. Do usług zostały dołączone gotowe wnioski lub formularze do wypełnienia. Część spraw posiada formularze elektroniczne przygotowane bezpośrednio na platformie ePUAP pozostałe po wypełnieniu można przesłać do Urzędu za pomocą „Pisma ogólnego do Urzędu” wykorzystując platformę ePUAP lub pozostawić w skrzynce na korespondencję usytuowanej w przedsionku głównego wejścia do Urzędu.
 
Warunkiem koniecznym do prawidłowego złożenia pisma do Urzędu za pośrednictwem ePUAP jest posiadanie podpisu elektronicznego: Profil Zaufany, e-dowód (elektroniczna warstwa z podpisem w nowych dowodach osobistych).
W przypadku dostarczania do Urzędu wniosków za pomocą „Pisma ogólnego do Urzędu” proszę pamiętać o opatrzeniu podpisem również samego wniosku. Można to zrobić wykorzystując narzędzie udostępnione na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z narzędzi elektronicznych, które dostępne są przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Dobrowolski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Dobrowolski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-08-17 11:28:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-08-17 11:28:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 13:33:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
480749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostatnio dodane

Przetargi