ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NIDZICY o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy działek o nr ew. 14/67, 14/68, 14/69, 14/70 w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Informacja ogłoszona dnia 2023-06-15 13:15:10 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 czerwca 2023 r.
TI.6730.22.2023
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NIDZICY
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 
 
Na podstawie art. 49a, 49b ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)
                                   zawiadamiam Strony postępowania, że
w dniu 15 czerwca 2023r. wydana została decyzja nr 40/2023 o warunkach zabudowy działek o nr ew. 14/67, 14/68, 14/69, 14/70 w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z  infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek). Na wniosek strony, organ niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.
Od powyższej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zawiadomienie stron o wydanej decyzji poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711) lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawione bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (https://bip.nidzica.pl/) – w dniu 15.06.2023r.
- na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Wietrzychowo.
 
 
 
Sporządziła: Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-15 13:15:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksym
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-15 13:15:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksym
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-15 13:15:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony