ˆ

Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów w sieci telefonii komórkowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 14:31:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dn. 8 czerwca 2018 r.
OSO.2630.3.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące dostawy usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów w sieci telefonii komórkowej
 
 
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Nidzica ul. Plac Wolności 1, 13-100 NIDZICA tel. (89) 625 07 10, fax ( 89) 625 07 11
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów w sieci telefonii komórkowej.
 
 1. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Realizacja zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesięcy od dnia 01 lipca 2018 r. (rozpoczęcie świadczenia usługi) do 30 czerwca 2020 r., przy czym Zamawiający zastrzega, iż aktywacja usługi może nastąpić z chwilą zakończenia umowy zawartej z dotychczasowym Operatorem (firmą T-Mobile Polska S.A).
 2. Faktury będą wystawiane na adres: Nabywca: Gmina Nidzica, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, NIP 9840161572, Odbiorca: Urząd Miejski w Nidzicy.
 3. Numery będą rozliczane w ramach wspólnego konta.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia obecnie użytkowanych numerów abonenckich (w liczbie 11) Zamawiającego do swojej sieci własnym staraniem i na własny koszt.
 5. Zamawiający poda wykaz aktywnych numerów telefonów, z chwilą wyłonienia Wykonawcy.
 6. Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numeracji, nie spowoduje to przerwy w świadczeniu usług.
 7. Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną mapą zasięgu zapewnionego przez Wykonawcę, publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zasięg sieci telefonii komórkowej będzie obejmował 90 % terytorium RP i będzie realizowany poprzez infrastrukturę Wykonawcy.
 8. Wykonawca zapewni, jeżeli jest to możliwe, pełną dostępność sieci w każdych warunkach. Usługa winna być dostępna przez 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna biznesowego” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym w zakresie sprzedaży usług i sprzętu oraz wsparcia technicznego.
 10. Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji Zamawiającego.
 11. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Wykonawca zapewni następujące usługi:
 1. Możliwość wykonywania połączeń głosowych do sieci komórkowych, na telefony stacjonarne, wiadomości SMS i MMS, dostępu do mobilnego Internetu,
 2. Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu następującą taryfę:
 
 1. Połączenia do sieci komórkowych na terenie kraju
W cenie abonamentu – bez limitu
 1. Połączenia na telefony stacjonarne na terenie kraju
W cenie abonamentu – bez limitu
 1. Pakiet internetowy
W cenie abonamentu pakiet min. 10 GB
 1. Wiadomości SMS i MMS
W cenie abonamentu – bez limitu
 
 1. Faktura elektroniczna,
 2. Biling elektroniczny zawierający koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów.
Dodatkowo:
 1. bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych
 2. blokada usług SMS i MMS Premium, połączeń na numery specjalne oraz możliwości pobierania płatnych aplikacji/dodatków mobilnych;
 3. blokadę karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia;
 4. bezpłatne dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze;
 5. dostarczenie 11 kart SIM,
 6. aktywację kart SIM;
 7. SMS powiadamiający o próbie połączenia;
 8. bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi;
 9. bezpłatną zmianę numeru na żądanie Zamawiającego;
 10. możliwość korzystania z infolinii, czynnej co najmniej w godzinach 8:00-20:00;
 
 1. Wymagania dotyczące dostawy kart SIM:
 1. karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej karty winien być widoczny numer telefoniczny;
 2. dostarczone przez Wykonawcę karty SIM muszą być kompatybilne z aparatami telefonicznymi.
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, m.in.  wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE, co upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2017 r., poz. 1907 );
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. zapoznać się z treścią zapytania ofertowego i zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki,
 4. złożyć ofertę zawierającą:
 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu składania ofert,
 • projekt umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej.
 1. w  przypadku udzielenia zamówienia zobowiąże się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA:
1. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT lub informacji o zwolnieniu z VAT-u.
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej(złoty polski).
 
 
VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert i ich waga: cena  100 %
UWAGA!
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę zostanie wybrany do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą najniższą cenę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji, w celu uzyskania jednej najkorzystniejszej oferty.
 
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę prosimy złożyć do 15 czerwca 2018 r. godz. 15.30  w dowolny sposób: drogą pocztową, faksem: 89 625 07 11, pocztą elektroniczną: lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  w Nidzicy: 13-100 Nidzica ul. Plac Wolności 1 pok. nr 1. Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).W ofercie prosimy o umieszczenie numeru telefonu kontaktowego z osobą odpowiedzialną za przedstawienie oferty.   
 1. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI SĄ:
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 89 625 07 10. Osobą upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
* Patrycja Lipner – e-mail: tel, 89 625 07 10
 
 1. SPOSÓB PUBLIKACJI:
Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
 
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. negocjacji z Wykonawcami;
 2. wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty;
 3. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
 4. odwołania niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.
 
                                                                                                                
 
Załączniki:
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
 
Sporządziła:
Patrycja Lipner
Tel. (89) 625 07 10
 
Dz. 750 Rozdz. 75022 § 4360
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4360
Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4360
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Lipner Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 14:31:16
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 14:33:30
Osoba, która zmieniła informację: Patrycja Lipner Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 12:02:21
Artykuł był wyświetlony: 2831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu