ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: SK.1101.1.2018.AW

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Przedszkola Nr 2

Miejsce pracy: Nidzica

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Burmistrz Nidzicy

Data udostępnienia: 2018-07-05

Ogłoszono dnia: 2018-07-05 przez Jacek Kosmala

Termin składania dokumentów: 2018-07-19 00:00:00

Nr ogłoszenia: SK.1101.1.2018.AW

Zlecający: Burmistrz Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
- w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 967 ), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym     ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2183 z późn.zm.),
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1311 z późn.zm. ),
11) w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 931 ),
 
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1881) spełniający określone w pkt 1 wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
3. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA )- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
5) spełnia wymogi określone w pkt 1 ppkt 2), 5), 6), 8), 10), 11).
 

V. Wymagane dokumenty:

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 2 w Nidzicy,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo,
- stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego albo,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię ( imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 931)- w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r.,m poz. 1311 z późn.zm.),
11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U z 2018r., poz. 967 ) lub w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2183 z późn.zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ( Dz.Urz. UE L Nr 119, z 4.05.2016, str. 1) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektor Przedszkola Nr 2 13-100 Nidzica ul. 1 Maja 36 oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nidzica.
 
III. Na żądanie Burmistrza Nidzicy kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów z niniejszego ogłoszenia.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-19 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 13-100 Nidzica ul.,
1 Maja 36" do dnia 19 lipca 2018r.  na adres Urząd Gminy Nidzica Plac Wolności 1.
 
c. Miejsce:
Przedszkole Nr 2 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 36

VII. Informacje dodatkowe:

1. W związku z pkt II ppkt. 15 informujemy, że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy/ Pl.Wolności 1, 13-100 Nidzica, telefon kontaktowy: 89 625 07 10.
2. W sprawach  z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod_gmina_nidzica@nidzica.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nidzicy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 lit. a) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami danych będą podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niedopuszczenie do udziału w konkursie.
7. Ponadto informujemy, iż w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nidzicy.
 
V. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Wójcik Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 12:44:32
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 12:45:47
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-08-01 12:24:29
Artykuł był wyświetlony: 208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu