Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 163583 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-11-25 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-11-25 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Ogłoszono dnia: 2015-11-10 przez Jacek Kosmala

Treść:

Nidzica, dnia 10 listopada 2015r.                                                          Nr postępowania: TI. 271.8.2015
 
Nidzica: „Remont zamku w Nidzicy
obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego
w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2
na działce o nr ew.6-55/10”
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego:
http://bip.nidzica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew. 6-55/10”.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
 
Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45410000-4, 45332200-5, 45421110-8,  45421131-1,  45421132-8, 45262500-6, 45111000-8, 45320000-6, 45111200-0, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9. 
                                                                                                        
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2016.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu   żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 21.000,00 ( słownie: dwadzieścia jeden  tysięcy złotych ) przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. 25.11.2015r. do godz. 11:00.
 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 1. w pieniądzu przelewem;
 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. w gwarancjach bankowych;
 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawca jest uprawniony do wyboru formy wnoszonego wadium.
 
 1. Wniesienie wadium w formie pieniężnej
2.1.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Gminy Nidzica Nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 w  PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie z dopiskiem:
„wadium do przetargu Nr TI.271.8.2015 – „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”.
2.1.2. Kopię dowodu wpłaty (przelewu) należy załączyć do oferty.
2.1.3.Wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza uznanie kwoty przelewu na rachunku Zamawiającego. Wadium przed otwarciem ofert musi być do dyspozycji Zamawiającego, co oznacza, że musi być zaksięgowane na jego koncie.
2.1.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 
 1. Wniesienie wadium w formie niepieniężnej
2.2.1. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kopercie w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 – parter) w przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. 25.11.2015r. godz. 11:00 z dopiskiem:
„wadium do przetargu Nr TI.271.8.2015 – „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”.
2.2.2. Kopię dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty.
2.2.3. Termin ważności dokumentów wadialnych musi obejmować okres nie krótszy niż termin związania ofertą.
 
 1. Zwrot wadium
2.3.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.
2.3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2.3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
2.3.4. jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o:
- koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
- prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 
 1. Skutki prawne braku wniesienia wadium
2.4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp (żądanie ponownego złożenia), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 1. Ponowne wniesienie wadium
2.5.1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
 1. Zatrzymanie wadium
2.6.1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty świadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane, w tym:
 
 1. jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji oddymiania klatek schodowych, SSP, DSO oraz oświetlenia ewakuacji o wartości 400 000 zł brutto;
 2. robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej p. poż. z hydrantami i wentylacji mechanicznej oddymiającej klatki o wartości 100 000, 00 zł brutto;
 3. jedną robotę budowlaną o wartości 100 000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków.
 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
 
Dowodami, o których mowa wyżej są poświadczenia oraz inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Przez poświadczenia należy rozumieć dokumenty potwierdzające określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniami będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W sytuacji, gdy dołączone do oferty wykaz robót lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub z przedstawionych dokumentów wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty  budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów (załącznik nr 4 do SIWZ wraz z poświadczeniami potwierdzającymi wykonanie wskazanych robót zgodnie z warunkiem wskazanym przez Zamawiającego). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do kierowania robotami  budowlanymi tj.:
 
 1. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który odbył co najmniej 2-letnią udokumentowaną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich badań, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych;
 2. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
 3. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 
 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów (załącznik nr 5 do SIWZ) i oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 1. Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z zawartym w niej oświadczeniem dotyczącym podwykonawstwa, które należy uzupełnić.
 2. Kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o przedstawione przedmiary robót wg wzorów stanowiących załączniki  nr 12, 15 i 18  do SIWZ.
 3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do Oferty.
 4. Kopia dowodu wniesienia wadium.
 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ lub załącznik nr 8 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24b. ust.3 Pzp Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który nie złożył w/w listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień  ws. powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z at. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5 i 6 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia w/w zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
      że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.                                                        
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 
1. Cena - 95
2. Gwarancja jakości - 5
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach opisanych w § 6 ust. 6, jeżeli będą one miały wpływ na cenę;
2) zmiana stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy;
3) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) udzielenia zamówień dodatkowych lub gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:
 • wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1;
 • wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2;
b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do   zapobieżenia mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
d) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót;
e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych;
f) zgłoszenia przez Wykonawcę żądania wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, o które mowa w § 1 ust. 3.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, których Wykonawca wskazał w ofercie, na inne osoby spełniające wymagania określone w SIWZ.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa z zachowaniem zasad określonych w § 10.
6. Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3 ppkt b), c), d), e) będzie równy okresowi przerwy lub przestoju. Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3, ppkt a) ustalony będzie w oparciu o realny wpływ tych przyczyn na termin zakończenia przedmiotu umowy.
7. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, postanowienia umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów.
 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nidzica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 3)  lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um@nidzica.pl
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                      
25.11.2015 godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2015 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej nr 41 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2015 r.
 pod poz. 163583 - 2015                   
 
                                                                             
                                                                                                                                     BURMISTRZ NIDZICY
                                                                                                                                 JACEK KOSMALA                                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 12:23:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 15:10:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-27 15:00:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2838 raz(y)