ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę energii elektrycznejDrukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 172707- 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-12-03 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-12-03 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2015-11-25 przez Jacek Kosmala

Treść:

Nidzica, dnia 25 listopada 2015r.                                                          Nr postępowania: TI. 271.9.2015
 
Nidzica: Dostawa energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego:
http://bip.nidzica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru wymienionych
w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi związanej z dystrybucją energii elektrycznej.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywa się :
a) za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej zwanym dalej „OSD”. Warunki świadczenia usługi dystrybucyjnej dla punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, określają odrębne umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej, zawarte z właściwym OSD tj. ENERGA –OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk;
b) przy zapewnieniu mocy umownej opisanej w załączniku nr 1 do umowy oraz przy zapewnieniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
c) przy zachowaniu zasad bilansowania handlowego, o których mowa w § 6 projektu umowy.
4. Każdy punkt poboru wymieniony w załączniku nr 1 do umowy, posiada szczegółowe dane charakterystyczne tj. nazwę,  adres, nr licznika, nr PPE, wielkość mocy zamówionej i zabezpieczenia przedlicznikowego oraz rodzaj taryfy.
5. Rozliczenie za energię elektryczną będzie przedkładane po otrzymaniu odczytów z urządzeń pomiarowych, przekazanych przez OSD, po upływie okresu rozliczeniowego, który musi być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD wobec Odbiorcy za usługi dystrybucyjne. Okres ten określono jako dwumiesięczny.
6. Faktura rozliczeniowa za dostawę energii elektrycznej winna zawierać specyfikację, w której wyszczególnione będą dane, o których mowa w ust. 4, okres podlegający rozliczeniu oraz wskazywać jaki punkt poboru podlega rozliczeniu ( np.: oświetlenie drogowe, remiza, budynek ratusza).
7. Cena za 1 kWh energii elektrycznej powinna być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku a podatek VAT obliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie trwania umowy.
8. Dostawca będzie wystawiał odrębne faktury za punkty poboru wymienione  w tabeli 1 i tabeli 2 załącznika nr 1 (tj. za oświetlenie drogowe, remizy, budynek Ratusza i inne).
9. Faktura za dostawę energii elektrycznej  będzie wystawiona po zakończeniu okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD, w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych o zużyciu energii, wskazanych przez OSD.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określa projekt umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.
Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Rozszerzenie przedmiotu zamówienia wymienionego w zamówieniu podstawowym polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, w ramach którego planuje się zwiększenie dostarczanej energii elektrycznej o 20% ilości wskazanej w zamówieniu podstawowym.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3, 09300000-2
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że  posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1.Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z zawartym w niej oświadczeniem o zakresie prac, jakie Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy, które należy uzupełnić.
2.Formularz cenowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
3.Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do Oferty.
4.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ lub załącznik nr 5 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24b. ust.3 Pzp Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który nie złożył w/w listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień  ws. powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.
5.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z at. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
7.Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5 i 6 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1.Cena – 98
2.Termin płatności - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w przypadku :
a) rezygnacji z punktów odbioru wymienionych w załączniku do umowy, przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi, zamknięcia lub likwidacji obiektu (punktu poboru),
b) zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej w tym przyłączenia nowych punktów do sieci elektroenergetycznej OSD,
c) zmiany cen określonych w § 7 ust. 1 wyłącznie w przypadku : ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązującego w dacie powstania obowiązku podatkowego i w czasie trwania umowy, podatku akcyzowego oraz zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie, o których mowa w § 2 ust.4.
3.1. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt a i b, Odbiorca jest uprawniony do  zmiany załącznika nr 1 do umowy, po wcześniejszym powiadomieniu Dostawcy. Zmiana ta nie powoduje zmiany tego załącznika w zakresie pozostałych punktów poboru. Zmiana załącznika do umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.
3.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w granicach unormowania art. 144 ustawy  Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nidzica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 5) w godz.7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um@nidzica.pl
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  03.12.2015 godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2015 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r.
 
 pod poz. 172707- 2015
 
BURMISTRZ NIDZICY
                                                                                                                      Jacek Kosmala
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-25 10:14:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-25 11:38:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Usiądek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-04 09:34:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony