ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa przepustów rurowych na zjazdach w drodze Napiwoda-Radomin-Łyna”Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa przepustów rurowych na zjazdach w drodze Napiwoda-Radomin-Łyna”

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa przepustów rurowych na zjazdach w drodze Napiwoda-Radomin-Łyna”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 289642-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-09-14 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-09-14 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2009-08-24 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, 24 sierpnia 2009r.
Nr postępowania: TI. 341-26/09


O G Ł O S Z E N I E

GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/


NA ROBOTY BUDOWLANE :

„Budowa przepustów rurowych na zjazdach w drodze Napiwoda-Radomin-Łyna”

CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa przepustów rurowych na zjazdach w drodze Napiwoda-Radomin-Łyna”, obejmującego :

a) wykonanie wykopów pod przepusty w gr. Kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2km – 102,0m3
b) wykonanie ław fundamentowych żwirowych o wymiarach 0,60mX0,25m pod przepustami rurowymi – 30,60m3
c) wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur o średnicy 40cm HDPE typu PECOR OPTIMA – 204,0m
d) wykonanie ścianek czołowych ze zbrojoną skośną ścianką dla rur o średnicy 40cm – 66szt.
e) wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm – 408,0m2


Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;


Opis przedmiotu zamówienia zawiera:

• Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, który ma charakter pomocniczy
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.


Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2009 roku.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/ lub odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na mail: um_przetargi@nidzica.pl Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.


Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;


W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:

2. Wykaz wykonanych robót polegających na wykonaniu przepustów kołowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.


Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia: 14 września 2009 roku do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 24.08.2009 r. pod poz.289642-2009


BURMISTRZ NIDZICY
Dariusz Szypulski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Piotrkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-24 12:00:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-24 12:43:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Bieńkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-15 13:58:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1034 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony