ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej

Szczegóły informacji

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 179970.-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-07-09 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-07-09 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urzęd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 19)

Ogłoszono dnia: 2010-06-23 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nidzica, dnia 23 czerwca 2010r.                                            

  Nr postępowania: TI. 341-21/10

 

Nidzica: Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej, obejmującego przebudowę drogi wewnętrznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 389/1 obręb Olszewo tj.:
1) mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15 cm z transportem do 1 km - 1254,0 m2,,
2) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm - 1254,0 m2,
3) roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km - wywóz ziemi z koryta pod jezdnie - 576,84 m3,
4) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm - 1254,0 m2,
5) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnie - 1254,0 m2,
6) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm pod jezdnie - 1254,0 m2,
7) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - 18,0 m,
8) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej B - 10 z oporem -285,0 m,
9) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 18,0 szt.,
10) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 20,0 szt.,
11) wykonanie przepustów rurą AROT A 120 PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - założenie rury osłonowej na kablu telekomunikacyjnym - 14,0 m,
12) układanie rur ochronnych AROT A 120 PS o średnicy do 140 mm w wykopie - założenie rury osłonowej na kablu elektroenergetycznym - 20,0 m,
13) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodników i miejsc postojowych w terenie równinnym - 0,320 km,
14) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 - 207,0 m2,
15) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości miejsc postojowych i chodnika w poziomie jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm - 612,0 m2,
16) roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km - wywóz ziemi z koryta pod chodniki i miejsca postojowe - 302,22 m3,
17) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości miejsc postojowych i chodnika w poziomie jezdni - grubość warstwy po zag. 15 cm - 612,0 m2,
18) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod miejsca postojowe i chodnik w poziomie jezdni - 198,0 m2,
19) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod miejsca postojowe i chodnik w poziomie jezdni - 612,0 m2,
20) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm pod miejsca postojowe - 195,0 m2,
21) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm pod chodnik w poziomie jezdni - 417,0 m2,
22) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem pod chodnik - 200,0 m,
23) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej - 108,0 m,
24) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej B - 10 z oporem - 266,0 m,
25) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm pod chodnik - 198,0 m2,
26) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - 30 szt. – materiał inwestora;
27) sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - 30,0 szt. – materiał inwestora.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określają:
- Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ;
- Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów ( załącznik nr 8 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wskazanej roboty). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji :
a) zmiany terminu zakończenia zadania, zmiany zakresu rzeczowego lub technologii robót - w przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego, materiałów, technologii wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej,
d) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców,
e) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę osobiście,
f) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań siły wyższej,
g) zmiany terminu w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót,
h) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych,
 i) zmiany wartości umowy spowodowaną rezygnacją z wykonywania części robót budowlanych lub zmniejszeniem obmiaru powykonawczego,
j) zmiany umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji ,która przyznała środki na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( w tym również zmianę adresata faktury określonego w § 9 ust.3 na Gminę Nidzica).
2. Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny termin przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy postoju .
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um_przetargi@nidzica.pl
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                                          09.07.2010 godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zadanie inwestycyjne uzyskało pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na rzecz projektu Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej oraz w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniami terenu przy świetlicy wiejskiej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2010 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2010 r.
 pod poz. 179970.-2010
                                                                                                              
                                                                                                                                                 BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
Wyk.A.Romanik     
 Kierownik:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-23 14:05:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-23 14:50:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-26 17:27:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony