ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapraszenie do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego: „Remont ciągu pieszego w ul. Jagiełły w Nidzicy”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapraszenie do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego: „Remont ciągu pieszego w ul. Jagiełły w Nidzicy”

Szczegóły informacji

Zapraszenie do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego: „Remont ciągu pieszego w ul. Jagiełły w Nidzicy”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Inne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: brak_

Termin składania ofert / wniosków: 2009-04-28 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-04-28 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy, Sekretariat: pokój nr 19

Ogłoszono dnia: 2009-04-22 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 22 kwietnia 2009 r.
 Nasz znak :
TI. 7040-45/09
BURMISTRZ NIDZICY
zaprasza do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro.
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
Zamawiający :
Gmina Nidzica,
pl. Wolności 1, 13 – 100 Nidzica
woj. warmińsko-mazurskie, Polska
Nazwa zamówienia :
„Remont ciągu pieszego w ul. Jagiełły w Nidzicy”
Przedmiotem  zamówienia jest :
1) wykonywanie koryta gł. 20 cm pod chodnik;
2) wykonanie warstwy odsączające z zagęszczaniem mechanicznie o gr. 10 cm;
3) postawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6;
4) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;
5) szczegółowy zakres robót zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę.
Termin realizacji zamówienia :
Wymagany termin realizacji – do 15 maja 2009 r.
Istotne warunki zamówienia :
Wykonawcy (Oferenci) winni prowadzić działalność w przedmiocie zamówienia. Na udokumentowanie powyższego Wykonawcy winni złożyć :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Sposób oceny ofert :
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.
Sposób przygotowania oferty :
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Oferent zamieści ofertę w zabezpieczonej kopercie opisanej :
a/ nazwa i adres zamawiającego;
b/ nazwa i adres oferenta;
c/ napis :  
Oferta na :
„Remont ciągu pieszego w ul. Jagiełły w Nidzicy”.
Nie otwierać przed dniem : 28 kwietnia 2009 r. do godz. 11.00.
Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy złożyć do dnia 28.04.2009 r., do godziny 11 00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, 13 – 100 Nidzica, Plac Wolności 1, sekretariat pokój nr 19.
Miejsce i termin otwarcia ofert :
Urząd Miejski w Nidzicy, 13 – 100 Nidzica, Plac Wolności 1 w dniu składania ofert o godz. 11.15, pokój nr 2.
Informacja od Zamawiającego :
1. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji warunków umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
 
Załączniki do zaproszenia :
1) projekt umowy
2) formularz ofertowy
3) kosztorys ofertowy
 
Ww. dokumenty Wykonawcy mogą również odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Osobą do kontaktów jest : Kazimierz Mular.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Mular
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-22 13:32:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-22 13:41:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-07 11:35:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony