ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ciężarowego-śmieciarkiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ciężarowego-śmieciarki

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ciężarowego-śmieciarki

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 131212-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-05-27 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-05-27 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,ul. Kolejowa 17,Pokój nr 3

Ogłoszono dnia: 2010-05-14 przez Stefan Burek

Treść:

Numer sprawy:01/10
Nidzica, 14-05-2010 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ciężarowego – śmieciarki dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy. Numer sprawy:01/10.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Nr 171,poz.1058) Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 17
13-100 Nidzica
E-mail: anna_pugk@op.pl
Godziny urzędowania:7ºº - 15ºº
II. Określenie trybu zamówienia:
postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, pokój nr 3, bądź za pośrednictwem poczty.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa samochodu ciężarowego – śmieciarki, szt. 1;
CPV: 34144511-3; 34144510-6. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji na pojazd kompletny ważne na dzień dostawy oraz dokumenty dopuszczające do ruchu w Polsce i niezbędne do rejestracji pojazdu.   
Parametry techniczne bezwzględnie wymagane:
PODWOZIE:
-          podwozie dwuosiowe
-          rok produkcji 2002 lub młodszy
-          półautomatyczna skrzynia biegów
-          przebieg do 200 000 km
-          blokada tylnego mostu
-          kamera wsteczna
-          koła 22,5 cala
-          zawieszenie przód resor, tył poduszka powietrzna
-          dopuszczalna masa całkowita min. 18 000 kg
-          ładowność min. 6 500 kg
-          kabina dzienna 3 miejscowa
-          ABS
-          moc silnika 250 – 260 koni mechanicznych
-           elektryczne szyby
-          klimatyzacja
-          elektrycznie sterowane lusterka
-          pojazd wypiaskowany i pomalowany
-          kabina w kolorze białym RAL 700, zabudowa pomarańczowa RAL 2008
-          pojazd zarejestrowany na terenie RP w dniu rozstrzygnięcia przetargu
-          tachograf z ważną legalizacją
-          zaświadczenie, że pojazd posiada ogranicznik prędkości
-          zaspolona lampa ostrzegawcza zamontowana na kabinie kierowcy
-          całkowita długość pojazdu nie więcej niż 760 cm
-          pojemność silnika 8 000 – 9 000 cm3
-           
ZABUDOWA:
-          zabudowa półokrągła o pojemności 15 – 16 m3
-          wyprodukowana w tym samym roku jak podwozie
-          prasa ze zgniotem liniowym x 4
-          niski zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110 – 1100 l
-          2 stopnie dla ładowaczy
-          światło ostrzegawcze na zabudowie
2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na pojazd (jako całość) i zabudowę na minimum 6 miesięcy od daty wydania pojazdu.
3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, łącznie z przedmiotem zamówienia wyda Zamawiającemu posiadane dokumenty dotyczące pojazdu.
4. Przekazanie przedmiotu zamówienia (gotowego do rejestracji pojazdu) – na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:                                    
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.                      
VI. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. Termin wykonania zamówienia:
1.      Wydanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia winno nastąpić nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy.
2.      Umowa zostanie zawarta niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż 7 dni od daty zawiadomienia oferentów o wyborze oferty.
3.      Odbiór odbędzie się w siedzibie Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.
4.      Odbiór obejmuje:
-          sprawdzenie kompletności i funkcjonalności śmieciarki,
-          przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób, w zakresie obsługi oraz naprawy,
-          przekazanie instrukcji obsługi śmieciarki.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
w przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy-Prawo zamówień publicznych z dnia 29-01-2004 r.(Dz. U. nr 19 z 2004r. poz.177) oraz spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 wyżej wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w SIWZ.
IX. Informacja na temat wadium:
1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000,00 zł;
słownie: cztery tysiące złotych.
2. Wykonawca wnosi wadium:
1)      w pieniądzu,
2)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3)      w gwarancjach bankowych,
4)      w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)      w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto nr 33 8834 0009 2001 0000 2017 0001 przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
    - upłynął termin związania ofertą;
    - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego;
    - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
     Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
     - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
     - który został wykluczony z postępowania;
     - którego oferta została odrzucona.     
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
    wybrana:
    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
      stronie wykonawcy.
 
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1.      Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
L.p.
Nazwa kryterium
Waga
Sposób punktowania
1
Cena ofertowa                                     
100%
100
 
W ramach tego kryterium - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie.
 
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów obliczonych przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę danej oferty .
Cena najniższa x maksymalna ilość punktów
Cena badanej oferty
Tak obliczona ilość punktów każdej z ofert zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium, czyli 100%
2.      Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 27-05-2010 do godz.10ºº
w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 17
13-100 Nidzica
Pokój nr 3
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 27-05-2010 r., o godz. 11ºº
w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 17
13-100 Nidzica
Pokój nr 3                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25-06-2010 r.                       
XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
14-05-2010 pod nr 131212-2010.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stefan Burek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stefan Burek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-14 14:28:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-14 14:40:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-02 14:50:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony